Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
She treated me with the «imost
sincerity.
What I most admire is his
Simple uprightness.
His franlcness quite astonish-
ed us.
We were delighted with the
openness of his character.
He spends half his income
in charity.
They behaved with great to-
leration.
You must have confidence in
your own aSiZities.
I place my whole confidence
in God.
The modesty of the request
insures compZiance.
He depends on the bounty of
his patrons.
Tho prisoners were treated
with extreme humanity.
He did no more thanyMStice
required.
How shall I be able to Zestifj
my (/raiitude?
You must, at all events, express
jour ackiioit-Zedgements.
It was a mark of great com-
plaisance.
The reward was more than
he deserved.
He will certainly expect some
recompense.
What rejuttal can I make him?
Why diminish the merit of
the action?
Her liberaZity has aZways
been praised.
Zij behandelde mij met do
grootste opregtheid.
Ik bewonder het meest zijne
eenvoudige opregtheid.
Zijne openhartigheid verwon-
derde ons zeer.
Zijn open karakter beviel ons.
Hij besteedt de helft van zijn
inkomen aan weldaden.
Zij gedroegen zich zeer ver-
draagzaam.
Gij moet op uw eigen be-
kwaamheden vertrouwen.
Ik stel al mijn vertrouwen
op God.
De bescheidenheid van het
verzoek maakt de toestem-
ming zeker.
Hij is afhankelijk van de goed-
heid zijner begunstigers.
De gevangenen werden met
de grootste menschlievend-
heid behandeld.
Hij deed niet meer dan bil-
lijk was.
Hoe zal ik in staat zijn mijn
dankbaarheid te toonen?
Gij moet, in elk geval, uwe
erkentelijkheid te kennen
geven.
Het was een teeken van
groote inschikkelijkheid.
De belooning was grooter dan
hij verdiende.
Hij zal zekerlijk eenige be-
looning verwachten.
Waarmede zal ik hem ver-
gelden?
Waarom de verdienste van
die daad te verkleinen?
Haar milddadigheid is altijd
geprezen.