Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,179
The adjudant has just brought
a despatch.
Spears and lances weremore
used in the times of chivaXry.
He has been ten years a pris-
oner of war.
The heavy cavalry wear a cui-
rass or breast-plate and a
helmet.
Do you mean to appear in re-
gimeratals ?
Why has he no epaulets?
Her father is a half-pay officer.
His brother has applied for
leave of absence.
The corporal is gone on two
months' /«i-lough.
A provost is an officer who
has charge of prisoners un-
der arrest.
When do you go to mount
guard?
How often is the guard relie-
ved?
I shall probably meet you at
the review to morrow.
Those awkward fellows with
cockades in their hats are
raw recruits,
1 am just going to see them
drilled.
CHAP. XLIX
The Navy. NautjcaZ terms.
The whole naval establishment
of a country is called the
navy.
It includes the collective body
De adjudant heeft juist een
depêche gebragt.
Speren en lansen waren in de
riddertijden meer in gebruik.
Hij is tien jaar krijgsgevan-
gen geweest.
De zware cavalerie draagt een
curas of borstharnas en een
helm.
Zult gij in uniform verschij-
nen ?
Waarom heeft hij geene epau-
letten ?
Haar vader is een officier op
half traktement.
Zijn broeder heeft verlof ge-
vraagd.
De korporaal heeft twee maan-
den verlof.
Een provoost is iemand die het
opzigt heeft over alle sol-
daten die arrest hebben.
Wanneer hebt gij de wacht ?
Hoe dikwijls wordt de wacht
afgelost.
Ik zal u waarschijnlijk morgen
op de revue zien.
Die onhandige jongens met
kokarden op den hoed zijn
jonge recruten.
Ik ga even zien hoe zij geleerd
(gedrild) worden.
HOOFDSTUK XLIX.
Het Zeewezen. Scheepstermen.
Alle inrigtingen van een volk
welke betrekking hebben tot
de zeedienst worden navy
(marine, zeeweaen) genoemd.
Hieronder verstaat men alle
/