Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,176
He commands in absence of
the lieu.'enant.
An ensign is the lowest com-
missioned officer of the in-
fantry.
Brevet officers are of two sorts.
Some hold a rank without any
pay-
Others are paid for a rank in-
ferior to that which they
hold.
Subaltern officers are all un-
der the rank of captain.
Non commissioned officers are
ser^eant-wnjors, quartet —
master sergeants, sergeants,
corporals, drum-majors etc.
Soldier, in its widest sense , is
any military man; a war-
rior.
In a more limited sense, it is
only said of common sol-
diers.
Soldiers stand in rank and file
and bear muskets.
Field-Marshal is the highest
military rank in England.
Field-Officers are those above
a captain.
Field-pieces are small cannons
from three to twelve pounders.
Field-works are trenches
thrown up in besieging a
/ortress.
A ridmeester is called a cap-
tain of the horse.
Quarters in war is used in
various senses.
Hij heeft het bevel bij afwe-
zigheid van den luitenant.
Een vaandrig is de laagste of-
ficier bij het voetvolk.
Titulair-officieren zijn twee-
derlei.
Sommigen hebben een rang
zonder bezoldiging.
Anderen hebben bezoldiging
voor een rang die minder
is dan de hunne.
Subalterne officieren zijn alle
beneden den rang van kapi-
tein.
Non-commissioned officers zijn
sergeant-majoors, fouriers,
sergeants, korporaals, tam-
boer-majoors , enz.
Soldaat, in de uitgestrektste
beteekenis, is een militair ,
een krijgsman.
In eene engere beteekenis,
wordt het alleen gebruikt
voor een gemeen soldaat.
Soldaten staan in rei en gelid,
en hebben geweren.
Veld-Maarschalk is de hoogste
militaire rang in Engeland.
Field-Officers (veld-Officie-
ren) zijn die, welke boven
den rang van kapitein zijn.
Veldstukken zijn kleine kanon-
nen , van drie tot twaalf
ponders.
Schansarbeid zijn loopgraven,
die gemaakt worden bij de
belegering van een vesting.
Captain of the horse betee-
kent Ridmeester.
Het woord quarters (kwartier)
heeft in den oorlog verschil-
lende beteekenissen.