Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,174
pnvy-cownsellors, he trans-
acts all affairs of war and
peace.
His public audiences are cal-
led 0 drawing-rooms."
It is a maxim of the En-
glish constitution that the
king can do no wrong.
His person is inviolable, his
ministers alone are respon-
sible for his acts.
JNHnisters for the time being
are ex ojficio members of
the Privy Council.
The Privy Council consists of
about 300 members, and
are appointed by the sove-
reign.
They all bear the title of
Right Honourable, but it
is only on very rare occa-
sions that they are sum-
moned.
England and Wales is divi-
ded into 52 counties.
In each county are several
justices of the peace, elec-
ted by their fellow-citizens.
Every county has a sheriff
also, nominated by the
crown.
He ea;ecutes all orders issu-
ing from the courts of jus-
tice.
He serves the writ, arrests
and takes bail.
When a cause comes to trial,
he must summon the>ry.
hij over oorlog en vrede.
Zijne openlijke audientiën hee-
ten »drawing-rooms."
Het is een grondregel van de
Engelsche staatsregeling dat
de koning geen onregt kan
doen.
Zijn persoon is onschendbaar;
zijn ministers alleen zijn
verantwoordelijk voor zijn
daden.
De ministers zijn ook, krach-
tens hun ambt, leden van
den geheimen raad.
De geheime raad bestaat uit
omtrent 300 leden, die door
den koning (koningin) be-
noemd worden.
Zij dragen den titel van Right
Honourable; maar zij wor-
den slechts zeer zelden bij-
eengeroepen.
Engeland en Wales worden in
52 graafschappen verdeeld.
In elk graafschap zijn ver-
scheidene vrederegters,
die door hun medeburgers
gekozen worden.
Elk graafschap heeft ook een
sherif, die door den ko-
ning benoemd wordt.
Hij voert alle bevelen uit
welke van de geregtshoven
uitgaan.
Hij toont den writ (mandaat),
neemt in hechtenis en neemt
borgen aan.
Als een zaak voor het geregt
komt, moet hij de jury bij-
eenroepen.