Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,173
The grand council of the na-
tion consists of three estates:
Queen, Lords and Commons.
These three constitute the
Parliament,
The whole legislature is in
the hands of this assembly.
The parliament is called to-
gether by the King's (or
Queen's) writ.
Upon exraordinary occasions
all the members are sum-
moned.
Otherwise 40 members are
reckoned a i house."
There are many English
courts of law, but there is
no code.
The law is, studied in Eng-
land at the Inns of court.
These are spacious old build-
ings almost entirely inhab-
ited by barristers.
The crown descends to the
eldest son , by the general
right of primog'eniture,
Feillales inherit the throne
as well as males.
The English sovereign has
great prerog'atives.
No law is in force till he
assents to it.
He creates the lords, appoints
the bishops and names the
time for the meeting of par-
liament.
lie chooses the ministers of
state and the judges.
With the advice of his own
De groote raad der natie be-
staat uit drie standen , de
Koningin, de Lords (eerste
kamer) en de Gemeenten
(tweede kamer).
Deze drie standen vormen
het parlement.
De wetgeving is geheel in de
magt van deze vergadering.
Het parlement wordt bijeen-
geroepen door een konink-•
lijk writ (mandaat).
Bij buitengewone gelegenhe-
den worden alle leden bij-
eengeroepen.
Anders rekent men de ver-
gadering voltallig, wanneer
er 40 leden zijn.
Er zijn in Engeland veel ge-
regtshoven, maar er is
geen wetboek.
Men leert de regten in Enge-
land in de »Inns of court."
Dit zijn ruime,oude gebouwen,
die bijna alleen door regtsge-
leerden bewoond worden.
De kroon gaat over op den
oudsten zoon, volgens hetal-
gemeene regt van eerstge-
boorte.
De dochters volgen even zoo
wel op als de zoons.
De Engelsche vorst heeft
groote voorregten.
Geen wetheeft kracht, vóórdat
hij zijne toestemming geeft.
Hij benoemt de lords, stelt
de bisschoppen aan en be-
paalt den tijd tot bijeen-
komst van het parlement.
Hij kiest de ministers en de
regters.
Met zijn kabinetsraad beslist