Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,172
There is an excellent drawing-
school at the academy of
fine arts.
BeguX&v professors enjoy a
salary from the state.
Extraordinary professors have
no emolument but the fees
of their pupils.
The observatory is well fur-
nished with astronomical
instruments.
There is also a large library.
One need only apply to the
librarian.
He is in some hopes of ob-
taining a stipend.
A vast number of students
are exempt from the ma-
triculation fee.
Those schools from which the
pupils return home daily
are called day-schools.
The others are called board-
ing schools.
The two great English Uni-
versities are those of Ox-
ford and Cambridge.
No candidate can receive a
degree without declaring
himself a member of the
Church of England.
CHAP. XLVII.
English Constitution, Legis-
lature, etc.
The British constitution is of
a mixed character.
It is neither purely aristocratic
nor democratic.
Er is een voortreffelijke tee-
kenschool op de akademie
van schoone kunsten.
Gewone professoren hebben
een inkomen van den staat.
Buitengewone professoren
hebben geen inkomen, be-
halve de gelden van hun
leerlingen.
Het observatorium is ruim
voorzien van sterrekundige
instrumenten.
Er is ook een groote biblio-
theek.
Men behoeft zich slechts tot
den bibliothecaris te wenden.
Hij heeft hoop een jaargeld
(een beurs) te krijgen.
Een groot aantal studenten
betaalt geen collegiegeld.
De scholen uit welke de leer-
lingen dagelijks weder naar
huis terugkeeren, worden
dagscholen genoemd.
De andere worden kostscho-
len genoemd.
De twee grootste universitei-
ten in Engeland zijn die van
Oxford en van Cambridge.
Niemand kan een graad ver-
krijgen, zonder dat hij ver-
klaart een lid der Engel-
sche kerk te zijn.
HOOFDSTUK XLVIl.
Engelsche Staatsregeling, Wet-
geving , enz.
De Engelsche staatsregeling is
van een gemengden aard.
Zij is noch geheel aristocra-
tisch noch democratisch.