Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
Has your eldest brother com-
peted his studies?
Does he hdong to eithev of the
four /acuities?
He is D. D. (Doctor of diwm-
ity-)
He isL. L. D. (Doctor of laws).
He is M. D, (Doctor of medi-
cine).
I was matriculated at the age
of 17.
I have just finished my phi-
losophical studies.
They have lasted two years.
I have studied psychology,
logic, moral phitosophy,
theology, physics, metaphy-
sics , the higher mathemat-
ics and philology, inclu-
ding poetry , rhetoric and
general Ziterature.
How were you prepared for
these higher branches of
knowledge?
I attended a grammar-school
for six years previously.
The normal or elementary
schools are begun at the
age of 5 or 6.
Boys here learn reading, writ-
ing, arit/imetic, religion and
composition.
Drawing is also taught, es-
pecially architectural.
Saturday is a whole holiday,
Wednesday a half holiday.
Heeft uw oudste broeder zijn
studiën geëindigd?
Behoort hij tot een van de
vier faculteiten?
Hij is D. D. (Doctor in de
theologie, Th. Dr.)
Hij is L. L. D. (Doctor in
de regten, J. U. Dr.)
Hij is M. D. (Doctor in de
geneeskunst).
Ik werd als student ingeschre-
ven toen ik 17 jaar oud was.
Ik heb juist mijn studiën in
de wijsbegeerte volbragt.
Zij hebben 3 jaren geduurd.
ik heb gestudeerd in de psy-
chologie (zielkunde), logica
(redeneerkunde), moraal
(zedekunde),theologie( God-
geleerdheid), geneeskunde,
metaphysica (bovennatuur-
kunde),de hoogere wiskunst
en philologie (letterkunde),
met inbegrip van de poëzij
(dichtkunst), de rhetorica
(welsprekendheid) en alge-
meene litteratuur.
Hoe werdt gij voor deze hoo-
gere vakken van studie
voorbereid ?
Ik ben vooraf 6 jaren op een
gymnasium geweest.
Men gaat op zijn vijfde of
zesde jaar naar de nor-
maalschool.
De jongens leeren hier lezen,
schrijven, rekenen, gods-
dienst en stellen.
Het teekenen, en inzonderheid
het bouwkundig teekenen,
wordt ook onderwezen.
Zaturdag is een geheele vacan-
tiedag, Woensdag een halve.
8*