Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,154
Reviews are generally putlish-
cd ywarterly.
Magazines are monthly' pub-
lications.
Newspapers may be divided
into daily and weekly.
The daily ones again into
morning and evening papers
The number of newspapers
printed in England is aston-
ishing.
There are at least 40 Lon-
don papers.
Besides these every cowwty
has its newspaper, some-
times 2 and even 3.
The rapidity with which they
are printed and circulated
is also quite wonderful.
Newspapers and adyertise-
ments are free of duty.
There are four large daily
newspapers published in
London, at a penny each.
The paper duty has also been
aioZished, so that every
thing has been done to make
newspapers cheap.
Thousands of people read
newspapers who never read
books; so that a good and
cheap newspaper is an ex-
cellent help to the education
of the masses.
De Reviews worden gewoon-
lijk om de drie maanden
uitgegeven.
De Magazines verschijnen
maandelijks.
De nieuwspapieren kunnen
verdeeld worden in dag-
en weekbladen.
De dagbladen wederom in
morgen- en avondbladen.
Het getal nieuwspapieren in
Engeland uitgegeven is
verbazend groot.
Er zijn er in Londen ten
minstens 40.
Daarenboven heeft ieder graaf-
schap couranten, sommigen
2 en zelfs 3.
De spoed waarmeê zij gedrukt
en verspreid worden is ook
bewonderingswaardig.
Couranten en advertentiën
betalen geen belasting (ze-
gel regt).
Er worden vier groote dage-
lijksche couranten in Lon-
den uitgegeven tegen een
stuiver elk.
De belasting op papier is ook
afgeschaft, zoodat men al-
les gedaan heeft om de cou-
ranten goedkoop te maken.
Duizenden menschen, die nooit
boeken lezen, lezen couran-
ten ; zoodat een goed en
goedkoop nieuwsblad een
uitmuntend hulpmiddel
wordt tot opvoeding des
volks.