Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
t
May I request you to consziier
of it!
Don't you perceive he's ma-
king fun of you?
Can you suppose he's really
in earnest?
I'm sorry to be obliged to
decline so T^olite an o/er.
I really regret, that is quite
out of my power.
I hope I haven't kept you
^ waiting?
Is it possible you are already
going?
May I rely on your soon
coming to see us ?
How can you be so crael ?
That's not like you.
. Is this the way you treat
your friends?
We couldn't help inviting
him with the rest.
You must not deceive us with
a false hope,
s Come! come! I see you are
not sincere.
Keally, you put me quite out
of countenance.
I wouldn't distress her on
any account.
We won't let you escape so
easily.
Won't you join us? We shall
be glad of your company.
I can't tell you how delighted
I should be.
We can never be su^ciently
thankful.
Well! I thought you couldn't
;Wean it.
Mag ik u verzoeken er over
te denken?
Bemerkt gij niet dat hij u
voor den gek houdt?
Kunt gij gelooven dat het
hem werkelijk ernst is ?
Het spijt mij dat ik zulk een be-
leefd aanbod moet weigeren.
Het doet mij inderdaad leed ,
dat het mij volstrekt on-
mogelijk is.
Ik hoop dat ik u niet heb
laten wachten?
Gaat gij inderdaad reeds
heen 'l
Kan ik er op rekenen, dat gij
ons spoedig zult bezoeken ?
Hoe kunt gij zoo wreed zijn ?
Dat had ik van u niet ver-
wacht.
Behandelt gij zdó uw vrien-
den?
Wij konden er niet af, hem
met de overigen te verzoeken.
Gij moet ons met geen ijdele
hoop vleijcn.
Foei, ik zie dat gij niet op-
regt zijt.
Inderdaad, gij brengt mij
geheel van mijn stuk.
Voor niets ter wereld zou
ik haar willen bedroeven.
Wij laten u niet zoo gemak-
kelijk gaan.
Wilt gij niet met ons gaan?
Uw gezelschap zal ons aan-
genaam zijn.
Wij kunnen nooit dankbaar
genoeg zijn.
Ik kan u niet zeggen hoe aan-
genaam het mij zijn zou.
Ik dacht wel dat gij het zoo
niet meendet.