Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,141
Such a bridge over dry land
• is called a viaduct.
AVhere a high ridge of ground
presents itself, it must be
cut through to the level of
the rails.
Such an excavation may be
made in two waj's; either
by an open cutting or a
tunnel.
The choice depends on the
nature of the soil and the
depth of the ridge.
Now we are just entering the
tunnel.
How dark it is! I wonder
there is no o^ensive smell.
How low the parapets of this
bridge are!
What terrible ivhistWng is
that!
They are letting oif the steam.
Steam-boats.
AVhich way do you intend
going to England.
I mean to go by the .«Austrian
steamer.
If it's not the quickest, it's
at all events the least fa-
tiguing way.
The steam-boats start every
day.
They are very handsome and
well managed vessels.
They are extremely clean and
have all sorts of convenien-
ces on board.
They sometimes run on a
sandbank, but there's sel-
dom any damage done.
Zulk een brug over het land
wordt een viadukt genaamd
AVaar een aanmerkelijk hoo-
gere grond is, moet hij
uitgegraven worden , tot op
gelijke hoogte met de baan.
Zulk eene uitholling kan op
tweederlei wijze geschieden,
of door een doorsnede,
of door een tunnel.
De keuze hangt af van de
soort van grond en van de
hoogte der verhevenheid.
Nu rijden wij juist den
tunnel in.
AVat is het duister! liet ver-
wondert mij, dat er geen
onaangename lucht is.
Wat zijn de leuningen van
deze brug laag!
Welk een verschrikkelijk ge-
fluit is dat!
Zij laten den stoom uit.
Stoomboolen.
Hoe denkt gij naar Engeland
te reizen ?
Ik denk met de Oostenrijk-
sche stoomboot te gaan.
Hoewel die niet het snelst
loopt, is zij toch zeker de
minst vermoeijende.
De stoombooten vertrekken
eiken dag.
Het zijn zeer fraaije en wel-
ingerigte schepen.
Zij zijn zeer zindelijk en heb-
ben alle mogelijke gemak-
ken.
Zij varen somtijds op een
zandbank, doch dat ver-
oorzaakt zelden schade.