Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,127
The concern requires ten
times that capital.
The thing will pay in the
end, no doubt.
You might raise the money
on annuity.
Did you never put monly in
the savings' bank?
We shall be at least a fort-
night taking stock.
What sum do you expect to
get for stock and good will ?
Before making the purchase
we must see the balance-
sheet.
What do you consider to have
been the amount of pro/its
last year?
I should like to know the
average profits and loss in
the last 5 years?
No statement has been made
of outstanding debts.
An extract from the ledffev
will show the amount of
(teiits and credits.
Are your books kept by dou-
ble or by single entry ?
Has the waste-book been
copied up?
There are several entries still
to be made from the jow-
nal.
To what date is the ledger
brought up?
In England commercial-books
are not stamped.
De zaak vereischt een kapi-
taal dat tienmaal zoo groot is.
De zaak zal zonder twijfel
ten slotte voordeel aan-
brengen.
Gij kunt het geld als lijfrente
opnemen.
Hebt gij nooit geld in de
spaarbank gezet?
Wij zullen ten minste 14 da-
gen noodig hebben, om
ons magazijn op te nemen.
Welke som denkt gij te krij-
gen voor het magazijn en
den stand?
Voordat wij den koop slui-
ten , moeten wij de balans
zien.
Hoeveel denkt gij, dat het
bedrag der winsten in het
afgeloopen jaar geweest is?
Ik wenschte wel te weten hoe-
veel de winst en het ver-
lies in de laatste vijfjaren,
door elkander gerekend,
geweest is.
Er is geene opgaaf gedaan
van de uitstaande schulden.
Een naauwkeurige opgaaf uit
het grootboek , zal het be-
drag van debet en credit
aantoonen.
Hebt gij dubbel of enkel boek
gehouden ?
Is het kladboek (memoriaal)
overge3chreven(gecopiëord)?
Er moeten nog verscheidene
posten uit het journaal
overgebragt worden.
Tot welken datum (dag) gaat
het grootboek?
In Engeland zijn de kantoor-
boeken niet gestempeld.