Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,117
in tlie next street.
The hair-dresser must come
precisely at 4.
The barber must have for-
goUen me.
When will the joiner come
to mend this desk?
The carpenter has left the
. flooring un^nished.
Send for the lock-smith to
pick this lock.
Has the icatcAmaker mended
my repeater?
Have you fetched my fow-
lingpiece from the gun-
smith's ?
Has the farrier not shoed the
colt yet?
Call at the turner's for my
pipe-stick.
The glazier has put in 3 new
panes.
What a dreadful noise those
paviers are making !
How long is it since the chim-
ney sweeper was here?
Uo you think the jeweller
would exchange these pearls ?
He is the best diamond cut-
ter in Europe.
She is the daughter of a gold-
smith.
1 thought he had been a sil-
versmith.
Her father was a rich graz-
ier in Poland.
I bought my mare of an Eng-
lish horse-dealer.
Whe shall see a conjurer per-
form this enening.
hoedenmaker wonen beiden
in de naaste straat.
De kapper moet precies om 4
uur komen.
De barbier heeft mij zeker
vergeten.
Wanneer komt de schrijnwer-
ker om dezen schrijflesse-
naar te maken?
De timmerman heeft den vloer
niet afgemaakt.
Zend om den slotenmaker om
dit slot open te steken.
Heeft de horlogiemaker mijn
repetitie-horlogie gemaakt?
Hebt gij mijn vogelroer van
den geweermaker gehaald?
Heeft de hoefsmid het veulen
nog'niet beslagen ?
Ga bij den draaijer aan om
mijn pijproer.
De glazenmaker heeft drie
nieuwe glazen ingezet.
Welk een verschrikkelijk le-
ven maken deze straatma-
kers !
Hoe lang is het geleden dat de
schoorsteenveger hier was ?
Gelooft gij , dat de juwelier
deze parels zou verwisselen?
Hij is de beste diamantsnij-
der in Europa.
Zij is de dochter van een
goudsmid.
Ik dacht dat hij zilversmid
geweest was.
Haar vader was een rijke
veekooper in Polen.
Ik kocht mijn merrie van een
Engelschen paardenkooper.
Wij zullen heden avond een
• goochelaar zien spelen.