Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ill
•The pots in all the English ale-
houses are made of pewter.
Lead is a very heavy and soft
metal.
It is the most maZleable after
gold.
Iron has greatly increased in
value since the indention of
j'aiVroads.
When worked by the ham-
mer, it is called wrought-
iron.
When shaped by smelting, it
is called cast-iron,
Wire is usually made either
of iron or copper,
Saxony is said to be the richest
of all countries in zinc.
Quicksilver or Mercury is the
only metal that is liquid
in its original state.
What an astonishing power
of attraction there is in
the loadstone (magnet).
The English excel all com-
petitors in their method of
preparing steel.
Phosphorus is a s«5stance
which emits light in the
dark.
Salt was the only seasoning
known to the ancients.
Saltpeter and suZphur (brim-
stone) both enter into the
composition of grunpowder.
.Arsenic is one of the stron-
gest poisons.
Limestone, when burned, be-
comes quick-lime.
When water is poured on
De kannen in al de Engelsche
bierhuizen zijn van pewter.
Het lood is een zwaar en week
metaal.
Het is na het goud het rek-
baarst.
Het ijzer is zeer in waarde
gestegen sedert de uitvin-
ding der spoorwegen.
Als het met den hamer bewerkt
wordt, heet het ^esZa^eni)>er.
Als het door smelten gevormd
wordt,heet het gegoten ijzer.
Draad wordt gewoonlijk van
ijzer of koper gemaakt.
Men zegt dat Saksen van alle
landen het rijkst is aan zink.
Kwikzilver of Mercurius is
het eenigste metaal dat in
zijn oorspronkelijken toe-
stand vloeibaar is.
Welk een verwonderlijke aan-
trekkingskracht is er in den
magneet.
De Engelschen overtreffen al
hunne mededingers in hun
manier van staalbereiding.
Phosphorus is eene zelfstan-
digheid die licht geeft in
de duisternis.
Het zout is de eenigste krui-
derij die aan de ouden be-
kend was.
Salpeter en zwavel worden
beide gebruikt om buskruid
te maken.
Rattenkruid is een van de
sterkste vergiften.
Als de kalksteen gebrand is ,
ontstaat er ongebluschte
kalk.
Wanneer men water op den on-