Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
Wlien are the doors opened ?
What part of the house do
you go to?
We go to the pit; there was
not a box to be had.
I don't like a place so near
the stage.
Do you know who is the
author of this piece?
The plot is extremely inte-
rest'mg and the Action be-
autiful.
And the scenery! can any
thing be more app?-opiate ?
The second act is now over.
Look ! the curtain is rising.
The play is generally over at
a quarter before ten.
The English theatres close
extremely late.
One seldom gets home before
twelve.
Have you got a play-bill with
you?
It is a very full house alto-
gether.
That's because it's a Jenefit-
night.
There's is no admission for
free tickets to night.
Miss H. is a most de%htful-
singer.
Her voice is weak, but she
is perfect mistress of her art
and is besides an excellent
actress.
Mr. X was aisolutely hissed
off the stage.
Did you hear that the new
piece failed last night.
Hoe laat gaat de deur open?
Welke plaats neemt gij ?
Wij gaan naar den bak , er
was geen loge te krijgen.
Ik houd niet van een plaats
zoo digt bij het tooneel.
Weet gij wie de schrijver van
dit stuk is?
De intrigue van het stuk is
zeer belangweitkend en de
voordragt zeer schoon.
En de decoratiën ! kan er iets
meer gepast zijn ?
Het tweede bedrijf is nu uit.
Zie! de gordijn gaat op.
De schouwburg gaat gewoon-
lijk kwartier voor tien ure uit.
De Engelsche schouwburgen
worden zeer laat gesloten.
Men gaat zelden vóór twaalf
ure naar huis.
Hebt gij een tooneel brieve
bij u?
Het is overal zeer vol.
Dat is omdat het een bene-
fice (stuk ten voordeele van
een bijzonderen persoon) is.
Vrijkaartjes zijn heden avond
niet geldig.
Mejufvrouw H. zingt heerlijk.
Haar stem is zwak, maar
zij is haar kunst vokomen
meester en daarenboven
eene uitmuntende tooneel-
speelster (actrice).
De Heer X werd uitgefloten.
Hebt gij gehoord dat het nieu-
we stuk gisteren avond ge-
vallen is?
5