Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
The airs of the old Scotch and
Irish songs have great sim-
pliciiy and beauty about them.
The iajrpipe is the «arional in-
strument of tho Scotch high-
landers.
Does your sister sometimes ac-
company you on the piano ?
We play duets almost every
day.
I remember when 1 began mu-
sic , 1 could never under-
stand sharps, flats and
naturals.
1 had great difficulty to keep
time.
You are playing out of time.
The notes are called by the
letters of the alphabet from
A to G.
I'm sure I heard a false note.
In what key is the piece set?
It is in the key of A mojor,
D minor etc.
In what time is it'
How is time reckoned in
English P
The longest note is a semi-
breve, the half of which is a
minim , the 4th a crotchet,
the 8th aquacer, the 16 th a
semiquaver, the 32d demi-
semiquaver, the 64th a qua-
drvple-quaver,
Yourpiano is quiteoutoftune.
You must get it tuned.
Won 't you favour us with a
song?
I've often heard you've a
most lovely voice.
De wijzen van de oude Schot-
sche en lersche liederen, zijn
zeer eenvoudig en schoon.
De doedelzak is het nationaal
instrument van de Schot-
sche hooglanders.
Accompagneert uw zuster u
somtijds op de piano?
Wij spelen bijna dagelijks
stukken voor 4 handen
(quatre mains).
Ik herinner mij , dat, toen ik
met de muzijk begon, ik
nooit wist wat kruisen,mol-
len en quarrés waren.
Ik vond het moeijelijk de
maat te houden.
Gij speelt uit de maat.
De nooten worden genoemd
naar de letters van het al-
phabet, van A tot G.
Ik ben zeker dat ik een valsche
noot hoorde.
In welken sleutel staat dit stuk?
Het is in den sleutel van A
major, D minor, enz.
Hoe is de maat?
Hoe wordt de maat in het
Engelsch gerekend ?
De langste noot is een heele
noot; de helft van deze is
een halve; voorts een vierde
of kwart, een 8ste, 16de,
32ste en 64ste.
Uw piano is geheel ontstemd.
Gij moet ze laten stemmen.
Zoudt gij zoo goed willen zijn
iets voor ons te zingen ?
Ik heb dil^wijls gehoord, dat
gij een zeer liefelijke stem
hebt.