Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
The contents of this long let-
ter might be expressed in
three words.
He writes very amusing let-
ters.
What ins2j)id (/jVesome) let-
ters he writes!
There's nothing I hate so
much as letter-writing. -
That depends on whom one
writes to.
I lilje to write, when I know
be/orehand what I have to
say.
Letter-writing is only te-
dious when one writes me-
rely to fill up one's paper.
You needn't be so extremely
circumstantial.
Remember, I expect all the
details.
You must write me a long
and interesting account of
all you see.
Write us word the moment
you arnVe.
Write a little note to excuse
me.
He wrote me a letter of apol-
ogy-
His way of writing was qui te
o^ensive.
Why don't you open the let-
ter?
This letter has an encZosure
with money.
You've written the sheet quite
full; you'll be obliged to
put it in an envelope.
How nicely you fold your
letters!
De inhoud van dezen langen
brief kon in drie woorden
uitgedrukt worden.
Hij schrijft zeer onderhou-
dende brieven.
Wat schrijft hij zoutelooze
(vervelende) brieven!
Er is niets dat ik zoo zeer
haat als brievenschrijven.
Dat hangt er van af aan wien
men schrijft.
Ik schrijf gaarne , wanneer
ik vooraf weet wat ik te
zeggen heb.
Briefschrijven is dan alleen
vervelend, wanneer men
slechts schrijft om het
papier te vullen.
Gij behoeft niet zoo vreese-
lijk uitvoerig te zijn.
Denk er om , dat ik alle bij-
zonderheden verwacht.
Gij moet mij een lang en
belangrijk verhaal zenden
van al hetgeen gij ziet.
Schrijf ons terstond bij uwe
aankomst.
Schrijf een briefje om mij te
verontschuldigen.
Hij schreef mij een brief om
zich te verontschuldigen.
Zijn manier van schrijven
was inderdaad beleedigend.
Waarom opent gij den brief
niet?
In dezen brief is geld geslo-
ten.
Gij hebt het vel geheel vol
geschreven; gij zult ver-
pligt zijn er een omslag
(enveloppe) om te doen.
Wat vouwt gij uw brieven
net!