Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
208
Voor effecten, in vreemde munt uitgedrukt, neemt men, onafhan-
kelijk van de werkelijke waarde dier munt op een gegeven tijdstip,
een vasten maatstaf aan. Men rekent daarbij:
1 franc en 1 lire op ƒ 0,50,
1 M St. „ - 12,-,
1 florijn (Oostenrijk) „ - 1,20,
1 Oostenr.-Hong. Kroon „ - 0,50,
1 reichsmark „ - 0,60,
1 Deensche Kroon „ - 0,66'/3,
1 dollar (Amerik.) „ - 2,50,
1 gouden en zilveren roebel „ - 2,— ,
1 papieren roebel „ - 1,—,
1 peseta (Spanje) „ - 2,50,
1 milreis (Portugal) „ - 2,70.
326. De Nederlandsche staatsschuld draagt den naam van Neder-
landsche Werkelijke Schuld (N. W. S.) en is van tweeërlei aard, naar
gelang van de rente, die ze geeft, 2'/j percents en 3 percents. Van
de coupons wordt 1 voor administratiekosten gekort.
Behalve de effecten zelve, zijn ook de coupons aan koers onder-
hevig, en hebben ze juist niet altijd de waarde, welke er op uitgedrukt
staat. Bij de berekening van rente bij koop of verkoop van een effect,
wordt hiermede echter geen rekening gehouden. Op de Oostenrijksche
coupons wordt voor belasting een korting van 16 "j, geheven: een
halfjaarlijksche coupon van een stuk van fl. 1000, rentende 5%, is
dus fl. 25—16% = fl. 21. Evenzoo wordt op de Russische coupons
een belasting van 5% geheven.
Bij de bepaling van de rente, die men zal maken, door een of
ander effect te koopen, moet met deze en andere omstandigheden
rekening gehouden worden.
327. Eerste vraagstuk. Iemand koopt 21 Maart ƒ 3000 N. W. S.
2'/j pet. a 86'V,6%- Provisie '/s Hoeveel is bet bedrag?
Voor ƒ 100 nominaal betaalt men ƒ 86'-''/,„, voor ƒ 3000 dus 30 X
ƒ 86'=',e=/ 2608,125. Daar de coupons der percents N. W. S.
1 .I.anuari en 1 Juli vervallen, moet de kooper nog de rente bijbetalen
van 1 .lanuari tot en met 20 Maart, d. i. over 2 md. en 20 dagen.
De rente in 1 jaar is 30 X ƒ 2'/, = ƒ 75, dus in 2 md. 20d. ƒ12,50+
4,17 = ƒ 16,67. Dit gevoegd bij de koopsom geeft ƒ 2624,795. Eindelijk
nog '/g % provisie over ƒ 3000 is ƒ 3,75, dus te zamen ƒ 2628,545.
Het koopbriefje wordt als volgt gesteld: >