Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
207
Al dergelijke papieren, actiën en obligatiën, dragen den naam van
effecten. Zij zijn van verschillende grootte, 100, 250, 1000 gulden, enz.
en gewoonlijk uitgedrukt in de nmnt van het land, dat de obligatiën
uitgeeft. Aan zulk een effect is gewoonlijk een blad met coupons
(couponblad) verbonden; hiervan kan men op de vastgestelde tijden,
elk jaar of elk halfjaar, een coupon afknippen en dit aan bepaalde,
daarvoor aangewezen kantoren tegen geld inwisselen, en ontvangt
men op die wijze de rente van het effect. Zulk een stel coupons is
gewoonlijk voor eenige jaren voldoende, en zijn ze allen gebruikt,
dan kan men tegen afgifte van den talon een nieuw couponblad
verkrijgen.
Effecten, zoowel die, welke uitgegeven worden door staten, alsook
die van steden, maatschappijen, enz. kunnen evenals andere handels-
artikelen worden gekocht en verkocht; dit geschiedt door bepaalde
tusschenpersonen, commissionnairs of makelaars genoemd, aan de
zoogenaamde effectenbeurs. Naarmate een staat, stad of maatschappij
meer of minder vertrouwen verdient in de richtige nakoming der
aangegane overeenkomst tot geregelde betaling der rente (soms ook
tot aflossing der opgenomen gelden), — is de waarde eener obligatie,
natuurlijk in verband met het bedrag der rente, grooter. Men drukt
den prijs van een effect uit in percenten, en noemt dit den koers. Is
bijv. een effect genoteerd op 62'/2, dan wil dit zeggen, dat elke 100
geldeenheden, op 't effect uitgedrukt, 62van diezelfde geldeenheden
waard zijn. De waarde, op het effect uitgedrukt, heet de nominale
waarde; die, waarvoor het verhandeld wordt, de re'éele waarde. Is de
reöele waarde gelijk aan de nominale, is de koers dus juist 100, dan
zegt men, dat het effect pari staat; is de koers minder dan 100, dan
is het beneden pari] meer dan 100, dan heet het hoven pari te staan.
Bij koop en verkoop van een effect wordt de rente, die er sedert
den laatsten vervaldag van den coupon tot en met den dag, die aan
dien van den koop of verkoop voorafgaat, op vervallen is, steeds
bijgerekend. Wordt dus een effect op 17 Maart verkocht, terwijl de
coupon op 1 Januari vervallen is, dan ontvangt de verkooper behalve
den prijs van het effect, ook nog de rente over 2 maand en 16 dagen
van het nominale bedrag. In de effectenrekening wordt de maand op
30 dagen gesteld.
Daar elke koop en verkoop van een effect door tusschenkomst van
een commissionair in effecten geschiedt, ontvangt deze daarvoor een
vergoeding, provisie genoemd, welke gewoonlijk '/a of Vu Pct- van
de nominale waarde bedraagt; de provisie verhoogt dus den koopprijs
en vermindert het verkoopsbedrag.