Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
205
OPMERKING. Het is in het bovenstaande vraagstuk onverschillig, van
welken datum men afrekent; wij hadden evengoed van 1 November,
10 November of welken anderen datum ook kunnen uitgaan. Door
de berekening met eenigen anderen datum als uitgangspunt uit te voe-
ren, blijkt spoedig de juistheid dezer bewering en de reden waarom.
321. Tweede vraagstuk. Iemand is schuldig ƒ 4500 over 8
maand; indien hij na 3'/2 maand reeds j 2000 afbetaalt, wanneer
moet hij dan het overige voldoen?
Als hij de geheele som terstond afbetaalde, zou hij terug te vorderen
hebben den intrest van ƒ 4500 gedurende 8 md. = den intrest van
ƒ 36000 gedurende 1 md. Door echter eerst over S'/s md. ƒ 2000 te
betalen, verbeurt hij van deze vordering den intrest van ƒ 7000 ge-
durende 1 md., en blijft er dus (als hij de overige ƒ 2500 terstond
betaalde) een vordering = den intrest van ƒ 29000 gedurende 1 maand.
En deze vordering wil hij verbeuren door de overige f 2500 zooveel
29000
later te voldoen, en moet dit dus plaats hebben over= H'/s md.
De berekening wordt als volgt gesteld:
liitr. van ƒ 4500 in 8 md. =z intr. van ƒ 36000 in 1 md.
„ „ - 2000 „ „ = „ „ - 7000 „ 1 „
Intr. van ƒ 2500 in x md. = intr. van ƒ 29000 in 1 md..
29000
■ 2500
Hij moet het overige dus na IP/j maanden betalen.

5. menging-rekening.
322. De menging-rekening leert, om, wanneer koopwaren v.in ver-
schillende hoedanigheden en prijzen onder elkander vermengd worden,
den gemiddelden prijs te berekenen. Daar een koopman soms genood-
zaakt is, waren tot een bepaalden prijs af te leveren, vindt deze reke-
ning veel toepassing en geeft zij tot velerlei vraagstukken aanleiding.
Ook de samensmelting {legeering) van metalen behoort hiertoe. Om
't beter te kunnen bewerken of ook om 't minder kostbaar te maken,
worden de edele metalen, als goud en zilver, met een minder waardig
metaal, bijv. koper, in grootere of kleinere hoeveelheid verbonden.
De hoeveelheid edel metaal, die dan in zulk een mengsel voorkomt,
noemt men het zuiver of fijn gewicht, en de hoeveelheid van het
bijgevoegde metaal heet alliage, en men geeft dan aan, hoeveel ge-