Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
Zoeken we bijv. het quotiënt van £ 1275. 16.10 gedeeld door 28.
De bewerking wordt in-
28/i'1275.16.10\i;45.] 1.3,8 bijna
112
•155
140
gericht als volgt. We be-
ginnen met de hoogste een-
heden door 28 te deelen.
^ ^ Het quotient is 45 i' en
-20 de rest is 15 deze rest
316 sb. herleiden we door verme-
36 nigvuldiging met 20 tot
—12
106 d.
84
220
224
shillings, voegen er de 16
sh. bij en deelen deze som
opnieuw door 28. Het quo-
tient is 11 en de rest 8,
welke met 12 vermenig-
vuldigd en met de 10 d.
vermeerderd, 106 pence oplevert; deze gedeeld door 28 geeft 3,8 bijna.
Het quotient is dus: l 45.11.3,8.
Om door een tiendeelig of gebroken getal te deelen, schrijven we
dit eerst in den vorm van een echte of onechte breuk, en vermenig-
vuldigen dan met het omgekeerde der breuk, d. i. we vermenigvul-
digen eerst met den noemer der breuk en deelen dit product vervolgens
door den teller. Om bijv. door 5'/ij of "/,, te deelen, vermenigvul-
digen we eerst met 12 en deelen daarna het verkregen product door 67.
176. Men kan nu ook de vermenigvuldigingen verrichten, waarop
in het slot van van no. 173 gewezen werd.
In vele gevallen kan men de uitkomst echter korter verkrijgen, door
de gegeven grootheid eerst te vermenigvuldigen met de geheelen van
het gebroken getal, en dan de bijgevoegde breuk in verschillende
evenmatige deelen te splitsen, elk dezer gedeelten van de gegeven groot-
heid te nemen en de som der verschillende uitkomsten te zoeken.
Nemen we als voorbeeld Troy-ffi 85. 9. 15. 16 te vermenigvuldigen
met 4'/8- We vermenigvuldigen eerst met 4, splitsen de breuk ^/g in
■•/g of '/ï en in '/s, zoeken door deeling '/a en '/g van de opgegeven
grootheid en voegen deze uitkomsten bij het reeds verkregen product
van de vermenigvuldiging met 4. De bewerking is de volgende:
K 85. 9.15.16 X 45/g
-4
„ 343. 3. 2.16
Vg of is „ 42.10.17.20
V, = % van Va „ 10. 8.14.11
ffi 396.10.14.23