Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
in-
leer der vaste ligclmmen beoefenen, weinig bezwaar
zal opleveren; omdat zij vroeger wel meer of min
meetkunstig onderwijs zullen genoten hebben en daar-
door met de vereischte regels en eigenschappen bekend
zijn of met eene geringe hulp gemakkelijk kunnen
bekend gemaakt worden.
Wat de tweede afdeeling der voorstellen betreft,
nl. over de eenparige beweging der ligchamen, hier-
bij is de wet, dat ruimte gelijk snelheid maal tijd
is, opgenomen, hoewel de ontwikkeling derzelve eerst
op blad:. 245 bij den Heer v. O. voorkomt. Deze af-
wijking in de behandeling der onderwerpen heb ik mij
veroorloofd om de wetten , op bladz. 11 en 12 voorkomen-
de , aan te vullen en alzoo een geheel daar te stellen.
Ten andere: omdat het denkbeeld, R=dSxT, door
ieder kan begrepen worden; en eindelijk, omdat deze
R R
formule, ook in de omzettingen ^ en , door
hare eenvoudigheid als aanvangspunt zeer geschikt is
om in getallen te worden overgebragt.
Voor de afdeeling , welke op bl. 199 tot 204 voor-
komt en tot hoofd heeft: Over het verband tusschen
de aangewende kracht en het vermogen der ver-
schillende werktuigen, is geene afzonderlijke afdee-
ling voorstellen gegeven, omdat bij het aldaar behan-
delde en ontwikkelde in voorgaande afdeelingen reeds
meer of min de aandacht van den lezer bepaald is.
Dij onderscheidene voorstellen der voorgaande afdee-
lingen zijn daarom de hoofddenkbeelden, in deze af-
deeling voorkomende, opgenomen, hetwelk gemakkelijk
kon plaats hebben door bijvoeging van eene enkele
vraag bij die voorstellen.
Van de inkleeding der voorstellen, in het algemeen,
zal het genoeg zijn te zeggen, dat daarbij, zoo veel
mogelijk, de geest van het werk des Heer en V. O. be-
houden is. Jonge lieden van verschillende ambachten,
als: timmeren , metselen , smeden enz., vinden alzoo