Boekgegevens
Titel: Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Auteur: Gouka, Abraham
Uitgave: Middelburg: Gebroeders Abrahams, 1847
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200666
Onderwerp: Werktuigbouwkunde: werktuigbouwkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Werktuigbouw, Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wis- en werktuigkundig rekenboek, naar aanleiding van het volks wis- en werktuigkundig leer- en leesboek des heeren J.W.L. van Oordt
Vorige scan Volgende scanScanned page
II.
evenmin ah de noodzakelijhhcid om develve Icr toe-
passing van de theoretische behandeling te bezitten.
Voor zoo ver il; de theorie van den Heer v. 0.
volgde, ontwierp of verzamelde ik voorstellen , welke
door mijne leerlingen en anderen met graagte werden
overgeschreven en opgelost. Velerlei moeite echter en
onaangenaamheid vloeiden er vit het gedurig afschrij-
ven , hetwelk maar zelden met genoegzame naauivkeu-
righeid geschiedt, voor anderen en mij zeiven voort,
waarom ik eindelijk besloot om naar de opeenvolging
der onderwerpen van genoemd leerboek voorstellen te
vervaardigen eti dezelve door den druk algemeen ver-
krijgbaar te stelle?!. '
De Heer v. O. heeft deszelfs werk in afdeeliugcn
verdeeld, wordende iedere afdeeling begonnen met de
opgave van den inhoud dei-zelve. Hierop maken de
onderwerpen, welke op bladz. G—13 behandeld zijn,
eene uitzondering en bevatten, ten 1<= cene ontwikkeling
en opgave van de specifieke zivaarte van verschillende
stoßen, met een ophelderend voorbeeld, waarbij de be-
rekening van den inhoud eens ligchaams voorkomt;
en leu 2= de ontwikkeling van bijna alle wetten of
regels, tvelke gemeenlijk gebragt worden onder het
hoofd: Over fle gelijkmatige of eenparige beweging
der ligchamen. Naar aanleiding van dien inhoud
vindt men dan ook voorstellen in de eerste en tweede
afdeeling van dit rekenboek.
Ofschoon de regels voor de berekening van den in-
houd der ligchamen en de voornaamste eigenschappen
der figuren uit het gebied der elementaire meetkunde
in het werk van den Heer O. niet gegeven worden,
daar zulks buiten het bestek van hetzelve ligt, zoo
meen ik, dat de opgave van voorstellen, waarvan de
oplossing de kennis aan bedoelde regels en eigenschap-
pen noodzakelijk maakt, voor hen, die de evenwigts-