Boekgegevens
Titel: Versjes voor jonge kinderen: met eenige zangwijzen
Auteur: Goeverneur, J.J.A.; Brugsma, Berend
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1877
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
6e dr; 1e dr.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200651
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Versjes voor jonge kinderen: met eenige zangwijzen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Aan Ouders en Opvoeders
Om aan een meermalen uitgedrukt verlancfeii te voldoen, worden
deze versjes en liedjes, getrokken uit de door den Heer J. J. A.
Goeverneur uitgegevene Fabelboekjes nu ia eene goedkoope
en met eenige zangwijzen voorziene uitgave het publiek aangebo-
den. Goede wijn behoeft geen krans, en daarom kan het wel
als overtollig worden geacht, iets tot aanprijzing van deze versjes
te zeggen. De goedkeurende beoordeeling, die hun, met de Fabelen ,
in de vroegere uitgaven ten deel is gevallen, de buitengewone belang-
stelling , waarmede zij door jonge kinderen gelezen en van buiten
geleerd , de lust, met welken zij nog altijd en bij herhaling door
hen worden opgezegd, pleiten genoegzaam voor hunne waarde.
Ouders zullen ze zeker bij vojrtduring aan hunne lezende kleinen
in banden geven, of door vóórzeggen in het hoofd en hart van jon.
gere kinderen zoeken te prenten.
Een enkel woord tot aanprijzing van hun gebruik in Bewaar- of
Kleine-kinderscholen en in de eerste klassen van gewone Lagere scho-
len wil men echter niet als ongepast hebben beschouwd , waarom
ik dan ook niet geaarzeld heb, aan den wensch van Dichter en Uit-
gever met eenige weinige regelen te voldoen. —
Dat het geheugen in kinderlijken leeftijd veel vroeger tot ontwik-
keling komt dan het oordeel, is eene algemeen erkende waarheid.
De ondervinding staaft, dat het jonge kind graag iets van buiten
leert, wanneer het namelijk dingen zijn , die zijn oor streelen door
maat en rijm, zijner verbeelding voedsel verschaffen door het aan-
schouwelijke der stof, en zijn hart verwarmen en verheffen door
het gemoedelijke en indrukmakende der voordracht. Eene menigte
kinderrijmpjes, van geslacht tot geslacht voortgeplant en in de kin-
derkamer bij pop en stokpaard gebruikt, leveren een bewijs voor
het eerste.
Voor geheugen-oefeningen in Kleine-kinder- en gewone Lagere
scholen zijn derhalve zoodanige versjes met ruimte aan ie prijzen,
die door maat en rijm, welluidendheid en vloeibare versificatie, wat
hun vorm , en door gepastheid en innerlijke waarde, wat hunne
stof betreft, een aangenaam en versterkend voedsel leveren voor
het verstand en hart van jonge kinderen. Het tegenwoordige bun-
deltje bevat dit.
Fabelen en Gedichtjes; Vertelseltjes bij Moeders Schoot; Hoe
Langer hoe Liever; Het Laatste Boekje.