Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TOORBERIQT.
Een geschikt middel om de kennis aan de dichter-
lijke schoonheden inzonderheid van onze oud-vader-
landsche dichters meer algemem te maken, en daar-
door tevens den smaak te vormen, scheen mij toe
gelegen te zijn in 't vervaardigen van eene soort
van bloemlezing, die door hare beknoptheid en
geringe kostbaarheid geschikt is om tot oefening in
het kunstmatige lezen voor de verstgevorderde leerlin'
gen onzer lagere en zoogenaamde middelbare scholen
gebruikt te worden en te gelijk dienen kan tot huisc'
lijk gebruik. Een boekje, dat stof bevat om van
buiten geleerd te worden; welks inhoud geschikt
is voor de school en het huis, voor de jeugd en den
meer gevorderden leeftijd en bij verschillende om-
standigheden des levens het harte kan roeren, het
gemoed verheffen, den smaak zuiveren en het dik'
wijls plat prozaïsche leven ook van deszelfs poSti-
sehe zijde kan leeren kennen.
Ik heb niet angstig onder den grooten voorraad
van stof rondgezocht; maar veelal die stukken gekozen,
welke, doordien zij mij bij de lezing getroffen hadden,
J my nog steeds regt levendig voor den geest staan.
Tot opheldering van sommige ook aan jeugdige
onderwijzers min be/cende woorden of uitdrukkingen