Boekgegevens
Titel: Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Auteur: Gleuns, Willem
Uitgave: Groningen: Gleuns, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4143
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200646
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Dichtbundels, Bloemlezingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbundel, verzameld uit de werken van oud-vaderlandsche dichters: een leesboek tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in het kunstmatig lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zegt iemand dat de mensch is tot het schoon genegen,
Het oog door't schoon verheugd, door 't leelijk wordt
gekweld,
't Is klare waarheid, dat, ïk heb er gansch niet tegen,
Het schoon gezigt vermaakt; maar zien en kostgeen geld.
Aanschouwt de eerwaarde zon en het bescheiden
werken
Der geestige natuur, dit 's schoonheid in haar kracht,
De kunst is bootsery. Zegt- gij : door 't stadig merken
Wordt men dit ras gewoon ! Zoo doet men ook de pracht.
Of bidt gij 't avontuur, dat het u wil verlienen
Rijkdom om land en lién te krijgen in voogdij ?
Als men die regt gebruikt,zoo moet men 't ambt bedienen :
En zorg voor andre lién, dunkt u dat heerschappij?
Of waant gij ligt dat de eer alleen is bij de rijken"?
Bestond toch de eer in schat, daar zij niet in bestaat,
Zoo zou Fabricius voor Crassus moeten wijken
In eer, daar bij hem nu verre in te boven gaat.
Bestond toch de eer in schat, wat roem kond' hij dan
dragen ,
De geen, die zeide, dat zijn meeste hoovaardij
Was dat hij had gesloofd met moeiten al zijn dagen; —
En (dank regtvaardigheid) nooit kwam hem rijkdom bij.
Eer is de lof der deugd; maar hier is ni^t te zetten
De wankelbare roep des volks ligt als de Vind,
Tegen het braaf gekrijsch en statig loftrompetten
Van een vernoegd gemoed, daar deugd hare eere vindt.
Is rijkdoms overvloed en staat niet waard te wenschen.
En ware eere is zij 't vernoegen van 't gemoed.
Zoo zijn de wenschelijkste dingen voor de menschen:
Eerlijk gemoed en luttel zorg en matig goed.
P. C. HOOFT.
Hermelijven voer , een kleed of vnering van kostbaar
pelswerk. Maatlijk hvisbegriji^ ^ een tamelijk liuis met zijne