Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
V.
291
om de grootste folterin-
gen te ondergaan, dezel-
ve alle oogenblikken te
gemoet zien,
to Verify, a. vjaar maken,
bevestigen, bewaarheden.
Verse, s. verzen.
Very, adj. wezenlijk, waar,
volkomen, volledig, de-
zelfde; in eenige spreek-
wijzen moet het door ze\fa
uitgedrukt worden ; the
very sweat, zel/s het zweet;
that is the very thing, dat
is het juist; in thy very
arms, (met nadruk) in
uwe armen.
Very, adv. zeer.
Vessel, s. vat, schip.
Vest, s. vest, buis, gewaad.
to Vest, v. a. bekleeden, uit-
rusten(b.v. meteen gezag)
orergeven,toevertrouwen;
to vest the power in one,
ientand de magt geven,
Vesuvius,s. Vesuvius, (bran-
dende berg bij Napels),
Veteran, s. veteraan, oud,
uitgediend krijgsman.
Vibius Crispus, s. Vibius
Crispus, (een Jiomeinsch
redenaar in de eerste eeuw
na Chr,)
Yicar, s. ricarts, landpre-
diker , predikant, pastoor»
Vice, s. ondeugd.
Viceroy, s. onderkoning.
Victim , s. slagtoffer.
Victorious, adj. zegepralend,
yiciox-'jyS. zege,overwinning.
Victuals, s. pl. levensmid-
delen.
to Vie, V. n. wedijveren.
Vienna, s. Weenen, (de
hoofdstadvan Oostenrijk),
View, s. gezigt, bezien,
oterzigt,gezigtspunt,doel.
oogmerk; to take a view
of a thing, ietsinoogen-
schouw nemen ; to he
within view of, etc. in
het gezigt van eene zekere
plaats zijn,
to View, v.a. be zien,aanzien.
Vigorous, adj. krachtig, na-
drukkelijk.
Vigour, s. krachtf sterkte.
Vile, adj. gering, verach-
telijk, laag, gemeen.
Villa, s. buitengoed, buiten-
plaats, (inzonderheid der
oude Romeinen),
Village, s. dorp,
\i\\a\ï\, laaghartig mensch,
schelm, spitsboef, schurk,
deugniet.
Villany, adj. boosaardige,
slechte daad, laagheid.
Vine, s. wijnstok.
Vineyard, s wijngaard,
to Violate , v. a. geweld aan
doen, verkrachten, schen
den, overtreden (eene wet\
Violation, s- geweldige daad
ontheiliging, heiligschen
nis, schending.
Violence , s. hevigheid
gewelddadigheid, doldrif
tigheid.
Viol«nt, adj. hevig, sterk
van een driftig tempera
ment, oploopend, ge
welddadig.
yiTgiii,9.jongevrouw,maagd
Virgin, virginal, adj. maag
delijk.
Virtue, s. deugd.
Virtuous , adj. deugdzaam.
Visage, s. aangezigt.
Visit, s. bezoek.
to Visit, v. a. bezoeken.
Visiter, Visitor, 9. bezoeker.
Vizier, s. vizier (staatsdie-
naar aan Aziatische ho-