Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
288
W.X.Y.Z.
Twenty, adj. iicintig.
Twice, adv. tweemaal; twice
the load, een tweemaal
zoo groote last, de dub-
bele last.
Twin , 8. {één van twee of
meer tegelijk geborene hin-
ders): tweeling, drieling»
Two, adj. twee.
Tyger, 9. tijger.
Tyranny, s. tirannij, dwin-
gelandij.
Tyrant, 8. tiran, dwingeland.
U.
Unable, adj. onvermogend,
onbekwaam.
Unaccompanied, adj. onver-
gezeld.
Unacquainted,adj onbekend.
Unadorned, adj. onversierd.
Unadvisedly, adv. onvoor-
zigtig.
Unaltered, adj. onveranderd,
Unamiahle , adj. onbevallig»
Unanimously, adv. eenparig.
Uncertain, adj. onzeker.
Uncle, s. 00m,
Uncommon, nó], ongewoon.
Unconscionable, adj. gewe-
tenloos, onbillijk,
to tucover, v. a. opendoen,
to Undeceive, v. a. [iemand)
te regt helpen, overtuigen,
uit de dvmling helpen.
Under, prep, onder.
Under-cook , s. onderkok.
* to Undergo, (iwp under-
went, part. undergone)
V. a. ondergaan, uitstaan,
doorstaan {van gevaren).
Udderneath, prep. et adv.
onder, er onder.
• to Understand, v. a.
verstaan , begrijpen ,
vernemen, hoor en.
Understanding, 8. verstand.
* to Undertake, {imp. un-
dertook,par/. undertaken)
V. a, ondernemen , op zich
nemen, zich belasten met
het toezigt , de leiding
van zaken en personen.
Undesignedly , adv. zonder
oogmerk , onvoorbedacht,
Undisciplined, adj. ongeoe-
fend y zonder krijgstucht.
Undismayed, adj. onbevreesd,
• to Undo , {part, undone)
V. a. bederven, ongeluk-
kig maken.
Uneasiness , s. onaange-
naamheid , verveling ,
ongerustheid.
Uneasy, adj. ongemakkelijk,
verlegen, ongerust.
Unenlightened, adj, onver-
licht.
Unequalled, adj. onverge-
lijkelijk , onbereikt.
Unexamj.led, adj. voorbeel-
deluos, zonder voorbeeld.
Unexpected,adj onverwacht.
Unfit, adj. ongeschikt, on-
bekwaain,
Unfortu»iate,f}dj. ongelukkig,
Unfreqiienti'd,adj. o7j6esoc/»<.
stil, waar niemand komt.
Ungracefully,adv. on6eua//tsf.
Ungracious , adj. onaan-
genaam , onbevallig, god-
deloos , boos.
Ungrateful, adj. ondankbaar.
Unhappy, adj. ongelukkig.
Unheard, adj. ongehoord.
Uniformity, s. gelijkvormig-
heid.
Uninterruptedly, adv. onaf-
gebroken.
United , adj. vereenigd ,
zamengenomen.
Universal, adj. algemeen.
Universe, s. heelal, igehee-
le) wereld.