Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
T.
285
muur springen; {in ee-
nen toestand) verplaatsen.
* to Thruat, {imp. en part,
thrust) v. a. {naar bin-
nen) stooten y steken.
Thunder, s. donder.
Thus, adv. al zoo , zoo.
Thy, pron. uw.
Thyself, pron. gij zelf,
zelf, u.
to Tickle, v. a. kittelen.
to Tie , v. a. binden.
Tie, s. band.
Till, conj tot; {wanneer
Ae/'till geschreven ioordt,
beschouwt men het als
eene verkorting van het
gelijk beduidende untill).
Timber, s. timmerhout.
Time, s tijd; time out
of mind, sedert onheuge-
lijke tijden; by this time,
thans; by the time, in-
tusschen, gedurende dat;
ook: wanneer; for some
time, een' tijd lang; in
the mean time, intus-
sehen; maal, keer; fifteen
times as muck , vijftien-
maal zoo veel; a second
time, ten tweeden male;
every time, telkens, zoo
vauk; at a time, eensklaps ;
{pl.) th»» times, de tijds-
om standig h eden
Timely, adj etadv, tereg-
ter tijd.
Timid, adj. bevreesd.
Timorous, adj. angstvallig,
beschroomd.
to Tinge , v, a. {met iets)
verwen.
Tip . s spits, uiierste, einde.
to Tire, v. a. et n, af-
matten , moede maken,
moede worden
Tired, adj, moede.
Tiresome, ad\. vermoeijend,
vervelend.
'Tis, in plaats van It is, het is.
Tithe, s. tiende, {belasting
aan de geestelijkheid).
Title, s. titel.
To, prep. tot, aan; het
bekleedt de plaats van den
dativus in andere ta-
len , het drukt de ver-
wantschap uit, ais: he
was son to Priam, hij was
de zoon van Priamus;
het verbindt den infiniti-
vus met het voorafgaan-
de; b. V. what a fool was
I to prefer this, welk een
dwaas was ik, hier aan
de voorkeur te geven.
To-day, adv. heden.
Toe, s. teen, toon.
Together, adv. te zamen,
bij elkander, met eMan-
(/cr; together with, zamen,
gezamenlijk, benevens.
Toil, s. net.
Token, s. teeken.
Told, imp. en part. van
to Tell, zeggen , verhalen,
Toledo, s. Toledo, (eenestad
inNieuwCastilië,inSpanje).
Tolerable , adj. verdragelijk,
lijdelijk, niet slecht.
Tom , s. Thomas.
Tomb, s. graf.
To-morro'.v, adv. morgen.
Tone, s. toon; to give the
tone, den toon geven;
to take the tone, zich
naar den toon van ande-
ren rigten.
Tongue, s. tong.
Too, adv. insgelijks, ook;
(voor een adject, en adv.)
te, al te, •
Took, imp. van to Take,
nemen.