Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
2ö-i
T.
Theielbrc, adv. daarvoor,
dcsAcego, daarom , dun.
There'», roorthere is,rfaor is.
Thereupon , adv. daarop ,
hiorop.
Thermopylae, 8. Thermopy
le, {enge pas in Thesna-
lië, waar de Spartanen,
onder Leonidas de ge-
heele magt der Perzen
weêrstand boden).
These , plur, van This, deze.
Thessalian, s Thesalicr,
{uit Thes.^alië , eene pro-
vincie in Griekenland).
Thetis, 8. Thetis, {eene
zeegodin, de moeder tan
Achates).
They, pron. {plur. con he,
she, it, acc. them) zij,
diegenen, men.
Thick, adj. dik, digt.
Thicket, s. kreupethosch.
Thief, 8. dief.
to Thieve, v. a stelen.
Thigh, 8. dij.
Thin, adj. dun.
Thine, pron. de of het uwe,
{wordt gebezigd wanneer
het substantivum, voor-
afgaat); {oudtijds voor
thy, wanneer een klinker
volgde , als): thine own
hand , uwe eigene hand.
Thing , 8. ding ; any thing,
iets; every thing, alles.
* to Think, {imp, cn part.
thought), v. a et n. den-
ken , meenen , gelooven ,
ergens voor houden, ach-
ten; to think of, aan iets
denken, uitdenken; I can-
not think of doing so, ik
kan er geheel niet aan
denken , niet besluiten ,
om het ie doen.
Third, adj. derde.
Thirst, s. dorst.
Thirsty, adj. dorstig.
Thirteen, adj. dertien.
Thirty, adj. dertig.
This, pron. (pl. These) ,
deze, dit.
Thiiher, adv. daarheen.
Tho', roor Though, hoewel,
ofschoon.
Thorn , s. doorn.
Those, plur. van That, die.
Thou , pron. gij.
Though, conj, hoewel; "what
though , (met nadruk):
en wanneer ook ; as
though » alsof, even aUof,
Thought, imp. en part, van
lo Think, denken.
Thought, s. gedachte.
Thoughtful, nadenkend,
peinzend.
Thousand, adj. duizend.
Thread, s. draad.
Threat, 8. bedreiging.
to Threaten, v. a. dreigen.
Three, adj. drie.
Threw, imp. van to Throw,
werpen.
* to Thrive, {imp throve,
part, thriven) v. n. voort»
komen, gedijen, eenen
goeden voortgang hebben.
Throat, s. keel, strot; to
cut the throat, den hals
afsnijden.
Throne , s. troon.
Throng, 8. gedrang.
Through, prep. door; through
the trial, gedurende het
verhoor , gedurende het
geheele verhoor.
Throughout , prep. door,
geheel door,
* to Throw, {imp. threw ,
part, thrown) v. a. v)er-
pen; to throw one's self
over a wall, over ecnen