Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
'' R. 267
van Lodewijk Xlll, ko- mededinger of medemin-
ning tan Frankrijk, «oar zijn.
Riches, s. pi. rijkdom. River, s. rivier.
Richly , adv. rijk, Rixdollar, rijksdaalder.
Riddle , s. raadsel. Road , s. weg, landstraat; to
to Ride, v. a. et n. rijden. take the same road, den
Redicule , s. het belagchelij- zelfden weg gaan, reede.
ke, bijtende scherts, spot. Roar, a. gebrul,
to Ridicule, v. a. belagche- to Rob, v. a. rooten, be-
lijk maken , bespotten, rooven.
Ridiculous, adj. belagche^ ^ohhcTSy&.rooverij^dtefstal,
lijk, bespottelijk. Robe, s. staatsiekleed.
Ridiculously , adv. belag- ambtskleeding,
chelijk. Robed, adj. plegtig of sta-
to Rifle, v. a. plundereny tig gekleed,
ledigen. Rock , s. rots.
to Riggle, v.n, about; zich Rocky, adj, rotsig, rots-
heen en weer bewegen. achtig.
Right, adv. regt, juist, Rod, 9. roede,
wel onderrigt; you are Rogue, s. schelm, boef.
right, gij hebt gelijk; to to Roil, v. a. et n. rollen,
tell one right, iemand Roman, s. Rome.in; adj.
onderrigten ; to set one Romeinsch,
iemand beter onder- Rome, s. Rome,
rigten, Romulus, s. Romulus, {do
Right, s, regt, aanspraak, stichter nan Rome).
Rigour, s strengheid. Roof, s. dak.
Ring, s. ring. Room, s. ruimte, plaats,
* to Ring, {imp. rung of stand, vertrek, kamer;
rang,) v. a. et n, luiden; to leave no room , niet
to ring the bell, schellen, gedoogen.
aan de bel trekken. Rope, s. touw.
Ringlet, s. krul, gekrulde Rose, s. roos.
haarlok Rot, s. rotziekte {der scha-
Riot, razend of gerucht- pen, namelijk eene ver-
makend gezelschap, rotting hunner longen , *
to Rip, V. a, scheuren; to op sommige plaatsen:)
rip open , open scheuren. gelligheid.
Ripe, adj. rijp. Rotten, adj. vuil, onge-
* to Rise, V. n, {imp. rose, zond, ziek.
part. lisen) opstaan, zich Rough, adj. ruw, oneffen,
verheffen; to rise up. Roughly, adv. ruw, hard,
opstaan. Rouleau, s. rolletje {geld).
Rival, s. mededinger, mede- Round, prep, om, rondom;
dingster, medekninnaar, round the chamber, rond-
medeminnares, om de kamer, door de
toRival, v, a. owq,iemands kamer.