Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
R.
265
Repose, s. rust, slaap,
to Repose, v. a. et n. ter
ruste leggen, stellen, zet-
ten; to repose confidence
in one, vertrouwen in
iemand stellen»
to Repossess, v, a. weder
in bezit stellen.
to Represent, v. a. voor-
stellen, voorhouden.
Representation, s. voorstel-
ling (van een tooneelstuk),
to Repress, v. a terug stoo-
ten, onderdrukken, ver-
ootmoedigen.
to Reprieve, v, a. (van
straf) bevtijden.
Reproach, s, verwijt.
Reproof, s. verwijt, ver-
maning.
Reptile, s. kruipend dier»
Republic, s. gemeenehest.
Republican, s. gemeenebest-
gezind.
Reputable, adj. aanzienlijk.
Reputation, s. roem, goede
naam, aanzien.
to Repute, V. a. ergens voor
houden; reputed , ver-
maard.
Repute, s. aanzien, repu-
tatie.
Request, s. verlangen, be-
geerte, bede, verzoek.
to Request, v. a. bidden,
verzoeken,
to Require, v. a. (eene zaak)
verlangen, vorderen, ei-
schen , (eenen persoon)
verzoeken.
to Resemble, v. a. gelijken,
to Resent, v, a, wreken.
Resentment,s. toorn, wraak.
Reserve, s. ingetogenheid,
bescheidenheid,
to Reserve, v. a, voorbe-
houden, afzonderen.
to Reside, v. n» zich ophou-
den, wonen, resideren»
Resident, adj, zich ophou-
dende, wonende,
to Resign, v. a. afstaan,
van iets afzien.
Resignation,
nederleggen der kroon,
to Resist, V. e. wederstaan»
Resistance, s. tegenstand.
Resolute, adj. moedig, dap-
per.
Resolution, s. besluit, moed,
vastberadenheid.
to Resolve, v a. et n. be-
sluiten; to resolve upon,
tot iets besluiten.
Resolved, adj. gezind, be-
reid, besloten.
Resort, s. bijeenkomst; pla-
ces of public resort, open-
bare vergaderplaatsen,
to Resound, v. n. weder-
klinken, weêrgalmen.
Resource , s. hulpmiddel.
Respect, s. èé/reAA»«^; with
respect to him , met be-
trekking tot hem, eerbied;
respects, compliment,
groet.
to Respect, v. a. eeren,
eerbied hebben.
Respectfully, adv.eerbiedig.
Respective, adj. weder-
zijdsch, hetgeen tot elke
zaak afzonderlijk in be-
trekking staat; b. v. they
defended their respective
kingdoms, zij verdedig-
den hun wederzijdsch ko-
ningrijk.
Rest, 8. rust.
Rest, 8, rest, overblijfsel;
for the rest, voor *t ove-
rige; among the rest, on-
der anderen,
to Rest, V. n. et a. rut-
23