Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
262
W.X.Y.Z.
buiten bereik zijn ; to
come within one's reach ,
iemand in den weg
komen.
* to Read, v. a, lezen»
Reader, s. lezer.
Readily, adv. vaardig, ge-
makkelijk, bereidwillig,
gaarne.
Readiness, s. gereedheid,
vaardigheid, snelheid.
Rendy, adj. bereid, vaar-
dig, bereidwillig; ready
to sail, zeilvaardig;
was ready to die, t* was
bijna gestorven.
Real, adj. in der daad,
waarachtig, wezentijk.
Reality, s. wezenlijkheid;
in reality, in der daad.
Really, adv. waarlijk.
to Reap, v. a. afmaaijen,
oaosten , inzamelen, trek-
ken {renten).
Reaper, 9. maaijer.
Reason, s. rede, oorzaak,
grond,
to Reason, v. n. redene-
ren, besluiten, verstan»
dig spreken-
Reasonable, adj. redelijk,
billijk, edelmoedig.
* to Rebuild, v. a. herbou-
wen,
* to Recall, a. weder
roepen, terug roepen; ia
recall to one's memory,
iemand iets weder tebin-
nen brengen.
to Receive, v, a. ontvan-
gen, opnemen, mei goed-
keuring opnemen, gun-
stig opnemen, gunstig
a^thooren.
Receiver, s. ontvanger.
Reception , s. ontvangst,
onthaal.
Recess, s. afstand, ver-
wijdering , binnenste
landstreek, hoek.
to Reckon, v, a. rekenen,
tellen, schatten, ergens
voor houden.
Reckoning, s. rekening,
to Reclaim, v. a. weder te-
rug eischen of verlangen.
to R^-colIect, v. a. zich her-
inneren; since 1 can re-
colh'ct, zoo ver mij heugt;
zich iemands gelaatstrek-
ken herinneren , hem
herkennen.
to Recommend, v. a. aan-
bevelen.
Recommendation , $ aanbe-
veling; a letter of recom-
mendation, een aanbeve-
lingsbrief.
Recompense, s. belooning.
to Record, v. a. opteeke-
nen, bewaren (tn de ge-
schiedenis).
Record , s. geschiedboek,
jaarboek.
to Recount, v. a. optellen.
Recourse, s. toevlugt; to
have recourse, zijne toe-
vlugt nemen.
to Recover, v. a. et n. weder
bekomen; to recover one's
self, zich herhalen, bij-
komen, herstellen, gene-
zen , bedaren.
Recreation, s. uitspanning.
Red, adj. rood.
to Redeem, v. a. loskoopen,
bevrijden,
toReduce, a. terugbren-
gen , brengen {b. v, in
nood), verminderen, doen
dalen, bedwingen, inne^
men, te onder brengen.
Reduction, s, bedwinging,
inneming*