Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
Q.
261
Quietly, adv. gerust, stil,
Quindecemviri, 8. pl. vijf-
tienmannen, (bewaarders
der Sibyllijnsche boeken
ie Rome),
toQuit, \. loslaten, ver-
laten, afleggen (een kleed),
Q^^e, adv. gansch, geheel,
to Quiver, v. n. sidderen.
Quoth, V. n. (een gebrek-
kig, slechts in eenen ver-
irouwelijhen toon gebrui-
kelijk werkinoord), (hij
of ik) sprak,
R.
Rabble, 8. gepeupel, jan-
hagel.
toRack, martelen, fol-
teren, pijnigen.
Race , 8. wedloop, loop.
Race, 8. geslacht, stam,
afkomst.
Radiance, s. straal, glans.
Rag, 8. lap; rags, lompen.
Rage, 8 woede, woedende
haat.
toRage.v. n.wopf/e», tieren.
to Rail, v.n. schelden, honen.
Raiment,8.^eiöaod, kleeding.
Rain, 8. regen.
to Rairi, v. n. regenen.
to Raise, v. a. in de hoogte
heffen, opheffen, oprig-
ten, overeind stellen,
opbeuren, troosten, op-
rigten {een gedenkstuk),
voortbrengen , werven
(troepen) , verhoogen ,
doen rijzen (den prijs),
to Rally, V. a. wederver-
eenigen, herzamelen.
Ram, 8. ram , geitebok.
Kan, imp, vati to run,loopen,
to Range, v. n, rondreizen,
omdolen.
Rank, adj. alles dat sterk
groeit, ruikt, smaakt, of
werkt; van hier, {van,
vergif sprekende): sterk ,
scherp.
Rank, s.rij, reeks, rang,
orde, klasse; to leave
one's ranks, uit zijno
gelederen treden,
to Rank, v. a. in eenen
rang of onder eene klasse
stellen, in orde schikken.
Ransom, s. rantsoen, losgeld.
to Ransom, y. a, loskoopen.
Rapacious, adj. roofzuchtig.
Rapid, adj. S7iel, schielijk.
Rapidity, s. snelheid.
Rapture, s. verrukking.
Rare, adj. zeldzaam.
Rascal, s. booswicht, schelm.
Rash, adj. roekeloos, voor-
barig.
Rasher, s. snede spek.
Rate, s. waarde, prijs; at
so dear a rate, zoo duur;
bepaald getal, grand,
wijze.
to Rate, V. a. schatten,
waardig achten.
Rather, adv. liever, eer-
der, teelmeer, eenigzins,
een weinig; I had rather,
ik wil liever.
Ravage, s. verwoesting,
to Rave, v. n. razen, als
een razende spreken en
schreeuwen.
to Ravish, v. a. verrukken;
ravished, verrukt, vol
vreugde,
to Reach, v. a. bereiken,
naderen.
Reach, 8. bereik, vermogen
om iets te bereiken; it
is without my reach, ik
kan het niet bereiken;
to be out of the reach,