Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
p. 259
Proportional, adj, evenre- Provocation, s. uitdaging ^
dig, ferging, aanleiding.
Proposal, s, voorslag, aan- to Provoke, y. a. uitdageny
hod, tergen, veroorzaken,
to Propose, v. a. et n. voor- Prudent, adj. voorsigtig ,
slaan , voorstellen , aan- verstandig,
bieden, zich voorstellen, to Prune, v, a. snoeijen,
voorhebben, Prussia, s. Pruisen,
Prospect, s. uitzigt. Pshaw! int, {een uitroep
Prosperity, s. weitaart, van verachting), fil Jij!
voortkomen, voorspoed, foei! ba!
Prostrate, adj. uitgestrekt. Public, adj. openbaar,
to Protect, v. a. bescher- Public, s. publiek.
men, beschutten. Publicly, adv. openlijk.
Protection, s. , to Publish, v. a. bekend
beschutting. maken, uitgeven.
Protector, s. beschermer, to PulT, v. n. blazen, op-
to Protest, v. a. betuigen, blazen; to pufif up, op-
pleqtig verklaren, blazen.
Protestant, s. Protestant; to Pull, v, a. trekken, ruk-
adj. Protëstantsch. ken; to pulldown, af-
Protestation, s. plegtige te- breken, nederwerpen; to
genbetuiging, pul! out, uittrekken, uit-
Proud, adj. trotsch; to be rukken; to pull off, af-
proud of, trotsch op stroopen, uittrekken,
iets zijn. Pumice, Pumice-stone, s.
to Prove, y. a. etn. bewij- puimsteen,
zen, uitvallen, zijn, to Punish, v. a. straffen.
Proverb, s. spreekicoord. Punishment, s. straf, be-
to Provide, v. n. zorg dra- straffing
gen, zorqen, roar iets Pupil, i. kweekeling, leer-
zorgen, aanschaffen, zich ling, scholier,
verschaffen, (iemand er- Puppet, s. pop,
gens mede) voorzien. Puppy, ».jonge hond, welp;
Provided, conj. onder voor- (eene uitdrukking van ver-
waarde, mits, achting van een* j^^S
Providence, s. Voorzienig- mensch:) vlasbaard,
heid. to Purchasep v. a. koopen.
Providential, adj. wat van vericerven,
de Voorzienigheid komt, Purchaser, s. kooper,
gelukkig. Pure, adj. zuiver, onaan-
Province, ^.proriincie, (ge- geroerd, onschuldig,
deelte van een rijk). Purity, s. reinheid, zui-
Provision, s. voorzorg, in- verheid,
rigting, voorraad, (in Purpose , 0. voorstelling,
plur.) proviand, levens- doel, einde; on purpose,
v\iddelen, opzettelijk, uitslag; to