Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
258
W.X.Y.Z.
Probably , adv. waarschijn-
lijk.
Probation, », beproeving.
to Proceed, v. n. voor-
ivaartsgaan f verder gaan,
vootfgaan, zijn doel ver-
volgen, voortvaren, han-
delen , ie werk gaan.
Procession, s. optogi, pro-
cessie.
to Proclaim, v. a. uitroe-
pen, verkondigen.
Proconsul , s. proconsul,
{landvoogd bij de Ho-
meinen),
to Procure, v. a, bezor-
gen , verschaffen, aan-
schaffen , bewerken , (tc-
mand tot iets) bewegen.
Prodigal, s* verkwister.
Prodigious, adj. wonderbaar,
ontzettend, verbazend,
to Produce, v, a. voor-
leggen , voortbrengen ,
bijbrengen, vertoonen.
Produce, s, beloop.
Production , a. product ,
voortbrengsel,
to Profess, v. a. te ken-
nen geven , betuigen ,
zich {eene hoedanigheid,
voorregt) toeeigenen; to
profes» good breeding,
voor een' mensch van
opvoeding willen gehou-
den worden,
Profession, s, beroep.
Professor, s. hoogleeraar,
publiek leeraar,
to Proffer, v. a. aanbieden.
Profit, s. voordeel, winst;
to bear, no profit, niets
opbrengen.
Profound, adj. diep, vol-
komen, {dat diep naden-
ken vordert), moeije-
lijk.
Progenitor, s. stamvader,
voorvader,
progress, s voortgang, ver-
der komen, reis, speel-
reisje,
to Prohibit, v. a verbieden
{door eene wet).
Prohibition, s. verbod (door
de wet).
Project, s, project, ont-
werp, aanslag.
to Prolong, V a. verlengen.
Promise, s, belofte.
to Promise, v. a. beloven,
toezeggen.
Promotion , s. bevordering,
to Promote, v. ei.bevorderen,
to Prompt, v. a. iemand
iets ingeven, aanzetten,
overhalen, aansporen.
Prone, adj. voorwaarts ge-
bogen , geneigd (tot iets) ;
prone to anger, tot toorn
geneigd,
to Pronounce , v. a. uit-
spreken , iemand ergens
voor verklaren.
Proof, s. bewijs, proeve,
to Propagate, v. a voort-
planten, verspreiden.
Propagation, s. versprei-
ding , uitbreiding.
Proper, adj. eigen, eigen-
lijk , eigendommelxjk ,
gepast, geschikt; to think
proper, goedvinden.
Properly, adv. eigenlijk,
gepast.
Property, s. eigendom.
Prophecy, s. voorzegging,
waarzegging.
Prophet, s profeet.
Prophetic, adj. voorzeggend,
voorspellend, waarzeggend.
Propitious, adj. gunstig.
Proportion , s. betrekking,
evenredigheid.