Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
p.
253
Pernicions, adj. verderfe-
lijk, doodelijk»
Perpetual,adj. altoosdurend,
to Perpetuate, v. a. doen
voortduren, vereeuwigen.
Perpetually, adv. altijd,
doorgaans.
Perplexed, adj, verlegen.
to Persevere, v. n. uithou-
den, volharden,
to Persia, s. Perzie.
Persian, s. Perziaan,
Persian, adj. Perziaansch ,
Perzisch
to Persist, v. n. volharden,
op iets staan.
Person, s. persoon, uiter-
lijke gedaante,
to Persuade, v. a. overre-
den.
Persuasion, s. overreding,
overtuiging.
Persuasive, adj. overredend,
Peru, s. Peru, (in Amerika),
to Peruse, v a. doorloopen ,
onderzoeken.
to Pervert, v. a. omkeeren ,
verdraaiden.
Peter, s. (St.) Petrus.
Phenomenon, s. {plur. phe-
nomena,) (natuur) ver-
schijnsel.
Philip, 8. Philippus, {Ko-
ning van Macedonië, va-
der van Alexander den
groote).
Philip , s. (II) Philippus II. ,
Koning van Spanje, zoon
van Karel den 5den,
Philosophy, s. wijsgeerte.
Philosopher, s. wijsgeer.
Phrase, s. deel der rede,
phrase, bewoording.
Physician, s. arts.
Physiognomist, s. gelaat-
kundige,
to Pick, V. a. {met den
snatel) pikken, opzame-
len, opzoeken; to pick a
quarrel with one, twist
met iemand zoeken, aan-
vangen; to pick up, op-
rapen , opheffen , weg-
nemen.
Picture, s. schilderstuk.
Piece, s. stuk, {schert-
sende) stukje; b. v. many
an amiable piece of defor*
mity, menig aangenaam
staaltje van leelijkheid.
to Pierce, v. a. doorboren,
doorbreken, doordringen,
vervullen.
Piercing, adj. doordringend,
scherpziende.
Piety, 8. vroomheid, kin-
derlijke liefde,
to Pile, v. a. hoopen; to
pile up, ophoopen, opsta-
pelen.
Pillow, 8. peuluw, kussen.
Pilot, s. stuurman.
Pious, adj. vroom, gods-
dienstig , vol kinderlij-
ke liefde, ouderlievend,
to Pique, v. a steken, be-
leedigen, prikkelen.
Piqued, adj. beleedigd, ge^
voelig.
Pismire, s. mier.
Pistol, 8 pistool,
to Pitch, v. a. zich op iets
nederzetten; to pitch on
of upon, zijne keuze op
iets laten vallen, uit-
kiezen.
Pitcher, s. kruik, water-
kruik.
Pitiful, adj. medelijdend,
medelijden verdienende,
erbarmelijk.
Pity, 8. medelijden, er-
barmen , medelijden waar-
dig; it is a pity, het