Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
p.
251
Paris, 8. Paris, {de zoon
van honing Priamus van
Troje).
Paris, 8. Parijs y {de hoofd-
stad van Frankrijk),
Parishes kerspel, gemeente.
Park, 8. park, diergaarde.
Parliament, s. parlement.
Parlour, s. hezoekcertrek.
Parmesan , s. Parmezaan"
kaas.
Parrot, s, papegaai.
Parson, 8. predikant.
Part, s. gedeelte, pligt,
bezigheid, ambt; for my
port, voor mijn part,
wat mij betreft; on my
part, van mijnen kant.
Parts, 8. pl. talenten, ver-
stand, landstreek, stre-
ken,
to Part, Y. n. weggaany
zich scheiden; to part
with, enz, zich van iets
ontdoen, uit de hand ge-
ven , weggeven, wegdoen,
verkoopen, enz. ^
to Partake, v. n. deel ne-
men, deelen.
to Participate, v, n. deel
nemen.
Particular, adj. bijzonder,
afgezonderd, bepaald; in
particular, in het bijzon-
der, naauwkeurig.
Particular, 8. bijzondere
omstandigheid, bijzon-
derheid, particulier.
Particularity , s. bijzonder-
heid.
Particularly, adw. in zonder-
heid.
Party, s. partij {voor het
geregt, in strijd), par-
tij, aanhang {in den
staat), strooppartij, plei-
zierpartij.
Party-coloured, adj. bont,
veelkleurig.
to Pass, V. n. et a. gaan,
overgaan, voorbijgaan,
vergaan , verloopen; to
pass by, voorbij gaan,
gebeuren, voorvallen; it
came to pass , hpt gebeur-
de; how comes it to pass?
hoe komt het^ door of
over iets gaan; to pass
the sea, or>er zee gaan,
doorbrengen, {zoo ook to
pass away), voor den dag
brengen, uiten, uitspre-
ken; to pass judgement,
een vonnis vellen.
Passage, a. doorgang, over-
togt , reis, togt , vaart;
birds of passage, trekvo-
gels; plaats {in eenboek).
Passenger , s, voorbijgan-
ger, reiziger, passagier.
Passion, s. hartstogt, (6. r.
liefdesmart) , hartstog-
telijke aandoeningen ,
toorn.
Passionately, adv. hartstog-
ielijk.
Past, verleden; past two
o'clock, over twee uur.
to Paste, v. a. aanplakken.
Pate, 8. hoofd, {schertsen-
de of verachtelijke uit-
drukking).
Paternity, s. vaderschap.
Paternal, adj, vaderlijk.
Path, s. pad.
Pathetic, adj. roerend, aan-
doenlijk.
Pathless, adj« onbruikbaar
{van eenen weg), onbe-
gaanbaar.
Path-way, s. voetpad.
Patience, s. geduld.
Patient, 8. lijder.
Patient, adj. geduldig.