Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
250 W.X.Y.Z.
Outside, 3. buitenzijde. Pack-saddle, s. pakzadel.
Outward, adj. uiterlijk. Pageantry, s, staatsie, eer-
Over, prep. et adv. oter , tooning.
daarover, voorbij, in Page, s. page, edelknaap,
eenen hoogen graad, bo- hofjonker,
venmate; {zoo wordt het Paid, imp. en part. van
voornamelijk in zamen- to Pay, betalen,
stellingen gebruikt). Pain, s. straf, pijn, kwel-
to Overcome, v. a. over- ling, smart, moeite, be-
winnen, te boven komen, zwaar; to take pains en
Overgrown, adj. {bovenma- to be at the pains, zich
tig) groot,ongemeen groot, de moeite geven,
to Overhear, v. a. luiste- Painful, aé'], pijnlijk, kwel-
ron , beluisteren, half lend, smartelijk,
hooren. to Paint, v. a. schilderen.
to Overjoy, v, n. zich bij- Pair, s. paar.
zonder verheugen; over- Palace, ». paleis,
joyed, zeer verheugd. Pale, adj, bleek,
to Overlook, d.. werzien. Paleness, s. bleekte.
ocer het hoofd zien, Palestine, s* Palestina.
to Overrate, v. a. te hoog Pallas, s. Pallas, {de Go-
waarderen, din der wijsheid en der
to Overtake, v. a. inhalen kunsten, ook Minerva
{op eene rets). genoemd),
to Overthrow, v. a. omstoo- Panegyric, s. lofrede, lof-
ten, omver werpen, ver- spraak,
nietigen. Pang, s. {meestal in het
to Overturn, t. a. omver meervoud pangs), bang-
werpen, heid, bevreesdheid, wroe-
to Overwhelm, v. a. doen ging,
zinken, O ver dekken, over- Papa, s. papa, vader,
stelpen. Papal, adj. pauselijk,
to Owe, V. schuldig zijn, Paper, s. papier, blad;
te danken hebben, newspaper, courant.
Owl, s. ut7. Paradise, paradijs, lusthof,
Own, adj. eigen, Parcel, s. gedeelte, hoop,
to Own, v. a. bekennen, aantal, partij.
belijden, erkennen. Pardon, s. vergiffenis; I
Owner, s. eigenaar, bezitter. heg your pardon, vergeef
Ox, 8. os. mij.
to Pardon, a. begenadi-
P. vergeven.
Parent, 8. vader of moeder,
Pacific, adj. vreedzaam, bloedverwant; the pa-
vredelievend, stil, rents, de ouders.
Pack, s. pak, koppel. Parentage, b, afkomst, fa-
aantal {jagthonden). milie.