Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
248
W.X.Y.Z.
have occasion (for), noo-
dig hebben,
to Occasion, v. a. veroor-
zaken.
Occupation, s. bezitneming,
occupatie y bezit, bezig-
heid,
lo Occupy , V. a. bezig hou-
den, in bezit hebben of
nemen, beslaan,
to Occur, V, n. voorkomen,
voorvallen, zich aan de
oplettendheid van ande-
ren voorstellen.
Odd, adj. zeldzaam, zon-
derling.
Odious, adj. hatelijk, af-
schuwelijk.
Odyssea, s. Odyssee {dicht-
stuk van Bovierus).
Oï,prep. van, ondsr, over,
uit, aan, enz,
OfF, prep. {tot aanwijzing
van den afstand) af, weg;
to take off, afnemen; to
carry off, wegvoeren; to
be off the horse, van het
paard gestegen zijn.
Off, adv. {wordt voorna-
melijk met werkwoorden
verbonden) er van; to be
well off, er goed afko-
men ; ook: er wel aan
zijn; they were well off,
zij kxcamen er wel af,
zij waren er wel aan.
to Offend , v, a. misnoegen
verwekken , overtreden,
beleedigen.
Offended, adj. beleedigd,
toornig, gramstorig.
Offender , s, misdadiger,
overtreder (eener wet).
to Offer, V. a. et n, bie-
den , aanbieden, voor-
stellen , offeren , zich
aanbieden, aandoen ; b, v.
tu offer an insult, iemand
eene beleediging aandoen,
Off-eye, s. regteroog (van
een paard).
Office, s. ambt, post, bezig-
heid, dienst, dienstvaar-
digheid ; good offices,
dienstvaardigheid, goede
diensten ; — gebouw
waarin openlijke bezighe-
den verrigt worden, bu-
reau, kantoor.
Officer, s. officier, ambte-
naar.
Often, edy, dikwijls,'vaak.
Oh, int. O, ach.
Ointment, s. zalf, balsem,
zalving.
Old, adj, oud; old-age,
ouderdom.
Oliver, s. Olivier, (de voor-
naam van Cromwell,
Protector van Engeland.)
to Omit, v. a, uitlaten,
overslaan, nalaten.
On, prep, op, voornamelijk
beteekent het de wijze;
on a sudden, plotseling;
on foot, ie voet.
Once, adv. eenmaal; once
more, nog eens; once for
all, eens voor al; at
once, op eens, eertijds,
voormaals; once upon a
time, eens op eenen tijd,
eens, (een pleonasmus,
in fabelen en vertelsels
gebruikelijk).
One, adj, tot aanwijzing
van eenebepaaldeeenheid,
één, ook van eene onbe-
paalde eenheid, de eene
of andere, zekere; one
evening, op zekeren avond;
the young ones, de jon-
gen; (pron.) men.
Only, adj, eenig.
ï