Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
N.
247
waarnemen y nederschrij-
ven, opteehencn.
Nothing, |jron. 8. niets.
Notice, 3. opmerking, waar-
neming ; to take notice
of a thing, iets waar-
nemen, merken, acht op
iets slaan.
Notion , s. voorstelling ,
meening, gevoelen; un-
der a notion , vteenende.
Notorious, adj. algemeen
bekend.
Notwithstanding, prep, niet-
tegenstaande , ongeacht;
conj. hoewel, desniet-
temin,
to Nourish, v. n. opvoeden,
onderhouden, koesteren.
Novelty, s. nieuwheid.
Novice, s. leerling, nieu-
weling.
Noviciate , s. leerjaren ,
proefjaren, proeftijd.
Now , adv. nu, thans.
Noxious, adj. schadelijk,
Numa , s. Numa, {tweede ko-
ning van het oude Rome,
de opvolger van Romulus),
Number, s. getal, aantal,
7nenigte,
Numerous, adj, talrijk,
Numidian, ad}, Numidisch,
van Numidiè {in Noord-
Af rika).
Nuptial, adj. tot eene brui-
loft behoorende.
Nuptials, 8. plur. bruiloft.
Nurse, 9. min, kinder-
meid.
Nut, s» noot,
O.
O, int, o, ach.
Oak, 8. eik.
Oath, s, eed.
Oatmeal, s. havermeel, ha-
vergort.
Obduracy, s. halsstarrig-
heid, verstoktheid.
Obedient, adj. gehoorzaam.
Obedience, s. gehoorzaam-
heid.
toOhey, a. gehoorzamen.
Object', 8, voorwerp.
Objection , 8. tegenwer-
ping.
to Oblige, v. a. verbin-
den, verpligfen, tot iets
dwingen ; to be obliged,
verpligt zijn, moeten,
door weldaden verplig-
ten; to be obliged for
one's education to, zijne
opvoeding te danken heb-
ben aan; iemand aan
zich verpligten.
Obnoxious, adj. onderwor-
pen, blootgesteld.
Obscure, adj. donker.
Obscurity, 8. donkerheid,
verborgenheid.
Obsequies, 8. pl. lijkstaat-
sie, uitvaart.
Observation, 8. opmerking,
to Observe, v. a, gade-
slaan, opmerken y zien,
aanmerken; to observe
to one , iemand de aan-
merking maken.
Obstacle, a, hindernis, hin-
derpaal.
Obstinate, adj, halsstarrig,
hardnekkig.
Obstinately, adv. hardnek-
kig,
to Obstruct, V. a, kinde-
ren, ophouden,
to Obtain, v. o. verkrij-
gen, ontvangen, in ge-
bruik blijven, voortduren.
Occasion, s. gelegenheid,
aanleiding , behoefte; to