Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
245
to Muster, v. a. inonête-
ren, laten zien, toonen,
ten toon spreiden,
Muto, adj. stom, sprake-
loos,
to Mutter, v. a. et n. mom-
pelen.
Mutton , 8. schapenvleesch.
Mutual, adj. icederkeerig.
Mutually, adv. wederzijds.
My, pron. mijn, hetzelte
staat altoos voor een zelf-
standig naamwoord, eten
als mine achter hetzelve).
Mycenae, t. Mycenae, {eene
Grieksche stad in den
Peloponneeus).
Myself, pron. ik zelf, mij
zelf, zelf, {als recipro-
cum), mij.
Mysterious, adj. geheimzin-
nig, achterhoudend.
Mystery, s. geheim,
ïï.
Ifail, 8. nagel.
Naked, adj. naakt.
Name, s. naam,
to Name, v. a. noemen,
Namur, s. Namen,
Naples, s. Piapels,
Narration, s. verhaal, berigt.
Narrative, s. verhaal.
Narrow, ad], naauw,be perkt.
Narrow-necked, adj.«ao«to-
halzig.
Narrowness, 8. bekrompen-
heid.
Nation, 8. natie, volk.
Native, adj. toS de geboorte
behoorende , geboortig
van; the native country,
het vaderland.
Natural, adj. natuurlijk.
Naturally, adv. natuurlijk.
Nature, s. natuur, (over
het algemeen), {do ei-
genlijke) natuurlijke ge^
steldheid van eene zaak,
eigenschap, wijze, wijs,
Naiured, adj. met eeno ze-
kere natuur voorzien;
good-naiared,goedaardig ;
ill-natured , boosaardig.
Nagivation, 8. scheepvaart,
zeetaart.
Navy, 8. vloot, (voorname-
lijk de oorlogsvloot).
Nay, s. (een xooordje van
ontkenning), neen, zelfs,
i«.
Near, adj. en adv. nabij.
Nearly, adv. ten naaste bij,
zeer na.
Neat, adj. net, zindelijk,
zuiver.
Necessary, adj. noodig,
noodzakelijk.
Necessity, 8. noodzakelijk-
heid, wat tot het men-
schelijke leven noodzake-
lijk is, behoefte, benoo-
digdheid.
Necessarily, adv, noodzake-
lijk.
Neck, 8. nek, hals,
to Need, v. a. et n. noodig
hebben, behoeven.
Needful, adj. noodzakelijk.
Neglect, 9. nalatigheidy ver-
zuim,
to Neglect, v. a. verwaar-
loozen, verzuimen,
to Negotiate, v. a. nego-
ciëreny door onderhande-
lingen trachten te ver-
krijgen , onderhandelen,
Negro, 8. neger.
Neighbour, 8. buurman.
Neighbourhood, s. buur-
schap, buurt.
Neighbouring, adj. in de
buurt, nabij, naburig.