Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
242
W.X.Y.Z.
hartigheid, tergiffenis,
willekeur, {in het ver-
schoonen of straffen).
Mere, adj. bloot, alleen;
a mere fiction, een bloot
■verdichtsel.
Merely, üdv. blootelijh, al-
leen , eeniglijk, enkel.
Merit, 8 verdienste, grond
{van beslissing bij een
proces).
to Merit, v. a. verdienen*
Merry, adj, vrolijk, opge-
ruimd; to make one's
self merry with a thing,
met iets spotten.
Message, s. boodschap, be-
rigt.
Messenger, s. afgezant, bo-
de y boodschapper.
Metal, 8. metaal.
Metamorphosis, s. gedaante-
verwisseling.
Method, 8. wijze, meihodo,
middel.
to Mew, V. n. maauwen.
Hewing, s. maauwen.
Mice, 8. pluY. {van mouse),
muizen.
Middle, s. midden.
Midnight, 8. middernacht.
Midst, 8. midden.
Mien, h. gedaante, gelaats-
trek.
Might, imp. van may , mo-
gen.
Might, 8. magt, gezag.
Mightily, adv. magtig, zeer.
Milk-cow, 8. melkkoe.
Mild, adj. zachtaardig,
vriendelijk.
Mildly, adv, zachtaardig.
Mildness, s. zachtheid.
Mile, 8. mijl,
Milesian, s, Milesier, uit
Milete, {eene Grieksche
siad in klein-Azië),
Military, adj, tot de krijgs-
dienst behoor e tide.
Milk, 8. melk.
Milliner, s. modemaakster,
to Mimic, v. n. iemands ge-
barennamaken,nabootsen,
Mimicry, s. nabootsing der
gebaren,
to Mince, v. a. tw kleine
stukken snijden.
Minced, adj, klein gesne-
den , gehakt ; minced
meat, gehakt vleesch.
Mind, 8. gemoed, gezind-
heid, neiging ; to my mind,
overeenkomstig mijne nei-
ging , naar mijnen smaak;
to have a mind, lust heb-
ben ; verstand, geest,
gehqtigen; time out of
mind, van aloude tijden
af, meening,
to Mind, v. a. op iets let-
ten, acht geven, zich om
iets bekommeren.
Mine, pron, t/c, het mijne,
{voorheen schreef men
mine , in plaats van my
voor cen zelfstandig
naamw., dat met eenen
klinker begint, b. v. mine
ear).
to Mingle, v, a, mengen,
ondereen mengen.
Mingled, adj. gemengd.
Minister, s. {over het al-
gemeen :) dienaar, op-
perste staatsdienaar, mi-
nister, geestelijke, pre-
dikant.
Minute, s. minuut.
Minute, adj. klein, onbe-
duidend, onbelangrijk.
Miracle, 8. wonder, won-
derwerk.
Miraculously, adv. dooreen
wonderwerk.