Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
236 W.X.Y.Z.
iijdê, vorig, overleden, to Leap, v. n. springen,
taijlen, huppelen.
Late, adv. laat; of late, to Learn; leeren, ver-
korielijhs, in den laat- nemen,
tien tijd, onlangs. Learned, adj. geleerd; tho
Lately', adv. onlangs, learned, de geleerden,
Latin, adj. Latijn sch, 8. Learning, 8. geleerdheid.
Latijner, {de rondom Ro- Least, adj. kleinste, ge-
me wonende volken), La- ringste, minste,
tijn, Latijnsche taal. Least, adv. het minst; at
l49iiieT laatste, {van twee). least, tenminste.
to Laugh, V. n. lagchen. Leather, s. leder,
\ Laoghter, s. gelach. Leathern, ady lederen, van
Laurel, s.lauwerkrans, lau- leder,
wer. Leave, s, verlof, bewilli-
Law, 9. wet, ging.
Lawful, ady regt matig, ge- to Leave, (imp. en part,
oorloofd, wettig. left) v. a. verlaten, ach-
Lawfully, adv. regtmatig. t erlat en , overlaten, laten;
Lawgiver, v. a. wetgever. to leave oflF, van iets af-
Lawyer, s. regtsgeleerde , zien, iets opgeven.
advokaat. Leaves , plur. {van leaf),
to Lay , (twp. cnprtt laid). bladeren, loof.
V. a. leggen', to lay hold Lecture, a, voorlezing, leer-
ed, aangrijpen , de hand rede,
aanleggen; to lay hy, hij- Left, adj. linker; the left
leggen, bexcaren; to lay hand, de linkerhand,
up, opleggeii; io lay oul. Leg, s. been,
ie koste leggen; to lay Legacy, s. legaat.
down, nederleggen; ook: Legislator, s. xoetgever,
bexcijzen, vooronderstel- Leisure, s. ledige tijd.
len; to lay open, open to l,end, a. leenen, over-
leggeyry ontdekken. reiken.
Lay, twp. van to lie, liggen. Length, s. lengte , einde
Lazy, adj. lui, traag. van eenen bepaalden tijd;
* to Lead, {imp. en part, at length, eindelijk, ten
led) V. a. leiden, geleiden, laatste,
verleiden, Leonidas, 9,Lconidas, {een
"LcdidiTïQ, adj. leidende, aan- beroemd Lacedemonisch
zienlijk; the leading men, koning),
de aanzienlijkste mannen. Less, adj. {de comparativus
Leaf, s. blad, van little) kleiner, ge-
League» s. Fransche mijl, ringer, xceiniger.
(houdende 3 Engelsche Less, adv. in eenen kleine-
mijlen, iets minder dan ren, geringeren graad,
een uur). xoeiniger, minder; the
(oLoan, V. n. less, te minder.