Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
I. 231
Incredibly,adv.veroorloven, of zich er
to Incur , V. a. er op in- aan over ie geven,
loopen, zich op den hah Indulgence, s. toegevend-
halen; he had incurred heid, koestering; ihe m-
the Caliph's displeasure, dulgence of his passions,
hij had zich de ongenade de bevrediging zijner drif-
van den Calif op den hals ten,
gehaald. Industrious, adj. vlijtig.
Incurable, adj. Industriously, adv. vlijtig-
Incursion , s. Hjl^i opzettelijk.
andelijke inval. Industry, s.tJ/tjV, «ïJcerAefV.
Indebted , adj. schulden heb- Ineffectual, adj. vruchte-
bende, verschuldigd, loos, vergeef sch.
Indeed, aAv. in der daad, Inexorable, adj, onverbid-
in waarheid, delijk.
Indelible, adj. onuiiwisch- Infamy, s. oneer, schande,
haar, infamie,
to Indemnify, v a. schade- Infancy, s. kindschheid,
loos houden of stellen. Infant, s. kind,
Indian, s. Indiaan. to Infect, v. a, aansteken^
Indies, s. pl. Indien, hesmetten.
Indifferent, ndj. onver schil- Infeiiority, s, minderheid^
lig, slecht, 7niddelmatig. lagere staat.
Indigence, s, armoede, he- Infernal, adj. ,
hoef te. helsch; the infernal gods,
Indignation, s. verontwaar- de goden der helle.
diging, toorn. Infidel, adj. ongeloovig;
Indirectly, ady. hedekteïijk, s. ongeloocige,
door omwegen. Infinitely, adj, oneindig.
Indiscreetly, adv. onbezon- Infinity, s. oneindigheid,
nen, onbescheiden. oneindige menigte.
to Indispose, v, a. ongene- Infirmity, s. zwakheid,
gen maken, mismoedig of ziekte,
verdrietig maken. to Inflame , v. a. ontvlam-
Indistinctly, adv. onduide- men, aansteken.
lijk, onverstaanbaar. Inflexible, adj onbuigzaam,
to Induce, v. a. tot iets be- onverzettelijk,
wegen, tot iets verleiden, to Inflict, v, a. (aJs straf)
Inducement, s. aanleiding. opleggen.
to Indulge, v, a. et n. ver- Influence, s. invloed.
oorlovi'71, inwilligen, toe- to Inform, v. a. herig ten ,
gevend omtre^it iets zij7i; onderrigten.
he indulged himself, hij Imfonnation , s. berigt,
deed zich iets te goed; to Infringe, schenden,
they used to indulge them- verbreken , krenken.
selves, zij waren gewoon, Ingenious, adj. «inryft, ter-
zich al het mogelijke to nuftig, schrander.