Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
226
H.
Harmony , a. harmonie ,
eendragi.
to Haste, v. n. zich haaslcn.
to Hasten, v. a. haasten,
bespoedigen.
Hat, 8. hoed.
to Hatch, y. a. uitbroeden.
Uatchet, s. bijl, strijdbijl.
to Hate, v. a. haten.
Hatred, s. haat.
* to Have, {pres. 1 have,
thou hast, he has, we ,
you, they have; imp. en
part, had) v. a. et aux.
hebben, bezitten, het
daarvoor houden , of heb-
ben. Aarm. gevolgd door
het verl deelxc. tan een
v.a.y voor hetxoelh een ac-
cusativus staat, beteekent
het laten , als: I had a pair
of shoes made: ik liet een
paar schoenen maken; 1
shall have you whipt, ik
zal u laten 'kloppen.
Hoy, s. hooi.
He, pron. hij, degene.
Health, s. gezondheid.
Healthful, adj. gezond, der
gezondheid voordeelig,
heilzaam.
Healthy, adj. gezond.
to Heap, V. a. hoopen, op-
hoopen,
to Hear, v. a. hooren.
Hazard, s. kans, toeval; to
play at hazard, een ka-ns-
spel spelev.
Head, s. hoofd, eerste of
voornaamsteplaats, spits;
at the head ofan army,
aan de spits eener armee.
Heard, imp. en part. Zie
to Hear, hooren.
Hearer, s. hoorder.
Hearing, s. hooren, aan-
hoot en; in my hearing,
voor mijne ooren, zoo dat
ik het hoorde, gehoor.
Heart, s hart, geheugen;
to get by heart, van bui-
ten leeren.
Hearted, adj. slechts in za-
menstcUingen gebruike-
lijk: good-hearted, goed-
hartig.
Hearth, s. haard.
Heartily, adv. hartelijk.
Hearty, -Adj. hartelijk, vro-
lijk, vergenoegd.
Heat, s. hitte.
Heaven, s. hemel.
Heavens, interj. {een uit-
roep:) O hemel!
Heavily, adv. zxoaar, met
moeite.
Heavy, adj. z-v^aar.
Hebrew, adj. et s. He-
breeuw sch.
Heel, s. hicl, voet; to kick
up one's heels, achteruit
slaan
Hegiage, s. Hegiages, {een
Arabisch veldheer in de
8ste eeuw).
Hegira , s. de Uegira ^ {de
vlugt van Mahomed, en
de daarvan begonncjic tijd-
rekening der Mahomeda-
Tien).
Height, s. hoogte, hooge of
hoogste graad,
to Heighten, v. a. verhoo^
gen.
Heir, s. erfgenaam.
Hell, s, hel.
* to Help, {imp, helped of
holp) v. a. et n. helpen,
verhelpen, verhinderen,
er buiten kunnen, they
could not help testifying
their surprise , zi^ konden
niet voorbij, of. zij kon-
den zich niet weerhouden,