Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
F.
221
to make free, zich «ry
uitlaten»
to Free, v. a. bevrijden,
vrij spreken.
Freedom, s. vrijheid.
Freely, adv. vrij, onge-
dwongen.
* to Freeze, v. n. eta. be-
vriezen, doen verstijven,
maken dat iets bevriest,
doen bevriezen.
French, adj. Fransch; s.
Franschen,
Frenchman, s. Franschman,
Frequent, adj. menigvuldig.
to Frequent, v. a. {dikxcijls)
bezoeken, dikwijls op eene
plaats komen.
Frequently, adv. dikwijls,
vaak.
Fresh, adj. versch, frisch.
Friar, s. tnonnik.
Friend , s. vriend, vriendin.
Friendship , 8 vriendschap.
Fright, 8. schrik, vrees.
to Frighten , v. a. verschrik-
ken; to frighten one out
of one's wits, iemand zoo-
danig verschrikken, dat
hij niet weet, wat hij be-
ginnen zal; to frighten
one almost to death, ie-
mand eenen bijna doode-
lijken schrik aanjagen.
Frightful, adj. vreeslijk.
to Frisk, v. n. springen,
huppelen.
Frivolous, adj. ijdel, onbe-
duidend, weinig beteeke-
nend.
Frog, 8. kikvorsch,
to Frolic, V. n. vrolijk zijn ,
vrolijk rondspringen.
Frolic, 8. grap , boerterij.
From, prep, van {ter aan-
duiding van eenen zekeren
af stand of eener bevrijding
van iets), uit, volgens;
to judge of a thing from
the report, over iets oor-
deelen volgens het berigt.
Frugal, adj. matig, spaar-
zaam, sober.
Frugality , s spaarzaam-
heid, huishoudelijkheid.
Fruit, 8, vrucht, fruit.
Fruitful, adj. vruchtbaar.
Fruitless, adj. vruchteloos.
Fugitive, s. vlugteling.
to Fulfil, v. a. vervullen ,
voleindigen.
Full, adj. vol, sterk; at
full speed, in grooten
haast; toereikend, vol-
komen, naauwkeurig ; a
full relation, een naauw-
keurig berigt.
Full-cry, adv. met groot ge-
schreeuw.
Fully, adv. volkomen, geheel,
to Fumble, v, a. et r\,fom-
melen , of frommelen ,
ongeschikt handelen,
stamelen , stotteren.
Fume, 8. rook, damp.
Funeral, s. lijkstaatsie.
Funeral, adj. tot eene lijk-
staatsie behoorende ; fu->
neral sermon, lijkrede ;
funeral procession, lijk-
staatsie.
Furious, adj. xcoedend,
to Furnish, v. a. verschaf-
fen, bezorgen, uitrusten,
met iets voorzien, meu-
beleren , stofferen.
Further, adj. el adv.
Fury, 8. woede, (tn do
fabelleer y) furie, wraak-
godin , razernij.
Future, s. toekomst; adj. toe-
komstig , aanstaande.