Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
220
F.
For, prep, toor, wegens,
uit hoofde van, ten aan*
zien van; for my part,
wat mij heir eft; te, naar,
gedurende.
For, conj. want.
* to Forbid (imp. I forbade ,
part, forbidden), v. a.
verbieden.
Force , s. geweld, magt,
krijgsmagt; force», troe-
pen.
to Force, v, a. dwingen,
noodzaken.
to Forego, v. a. opgeven,
laten varen, van iets af-
zien.
Foreign, adj. uitlandsch.
Foreigner , ». vreemdeling,
buitenlander.
* to Foresee, v. a. vooruit-
zien , voorzien.
Foresight, s, voorzien,
vooruitzien.
Forest, s. bosch, woud,
to Forge, v. a. smeden,
uitdenken.
* to Forget, [imp. I forgot,
part, forgotten en forgot),
V. a. vergeten.
Forgetfulness, s. vergeet-
achtigheid, vergetelheid,
* to Forgive, y.e^, vergeven.
Forgiveness, s. vergeving.
Form, s. vorm, gedaante»
to Form, v. a. vormen, for-
meren, vervaardigen.
Formal, adj, regelmatig,
plegtig.
Formality, s. gedwongeno
inachtneming tan een ge-
bruik, formaliteit.
Former, adj. eerste, vo-
rige.
Formerly, adv. eertijds,
voorheen.
Formidable, adj. vreeslijk.
* to Forsake , (imp. forsook,
|?ar/. forsaken), v. a, uer-
laten.
Forsooth, voorwaar, op
mijne eer, bij mijne eer.
Forth, adv. voorwaarts.
to Fortify, v. Ql. versterken.
Fortitude, s.moed, dapper-
heid.
Fortune, s. geluk, lot, ver-
mogen , goederen.
Forum, s. marktplaats,
openbare plaats.
Forward, adj. voorxoaarts
gerigt, bereidwillig, vaar-
dig.
Forward, adv. voorwaarts;
from that time forward ,
van dien tijd af.
Foundation, s. grondslag.
Founder, s stichter, ver-
oorzaker.
to Founder, v. a, kreupel
rijden.
Fountain,^s. bron, fontein.
Four, adj. vier; on all fours,
op handen en voeten.
Fourfooted, adj. viervoetig.
Fourteen, adj. veertien.
Fourth, adj, vierde.
Fowl, s. vogel, gevogelte.
Fox, s. vos.
Fragment, ^»fragment, o-
verblijfsel.
Frame, s. gebouw, stel-
laadje, spalier, lig-
chaamsgestel,
to Frame, v. a. vervaar-
digen,
France, a. Frankrijk,
Francis, s. Frans.
Frankness, s. vrijheid, on-
gedwongenheid,
Frantick, onzinnig, gek.
Fraud, s. bedrog,
Frederic, s. Frederik.
Free, adj.rry, vrijmoedig;