Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
F.
219
Finger, t, vinger.
to Finish, eindigen.
Fir, s. den, dennenboom,
to Fire, v. a aansteken,
in brand steken.
Fire, s. vuur.
Firm, adj. vast.
First, adj. eerste.
First, adv. eerst; at first,
in het eerst, aanvanke-
lijk.
to Fish, v. n. eta. visschen.
Fishing-vessel, s. visschers-
vaartuig.
Fit, adj. geschikt, gemak-
kelijk.
to Fit, V. a. passen.
Fit, s. aanval eener ziekte.
Five, adj. vijf.
to Fix, v. a. bevestigen,
vasthechten, aanspijke-
ren, vastzetten, onver-
anderlijk besluiten; to fix
on of upon, zich voor
iets verklaren, kiezen,
Fixt, part. van to fix, in
plaats van fixed.
Flame, s. vlam.
Flat, adj. effen, glad, vlak,
to Flatter, v. a, vleijen.
Flatterer, s. vleijer.
Flattery, s« vleijerij.
Fledged, adj. vlug, gevleu-
geld,
* to Flee, {imp. etpart, fled)
T. n. vlieden, vlugten.
Fleece, s. vlies, wol van
een schaap.
Fleet, s. vloot.
Fleet, adj. vlug, vaardig.
Flesh , 8. vleesch.
Flier, s. vliegend schepsel.
Flight, s. vlugt, vliegen,
• to Fling {imp. et part.
flung) v. a. met hevigheid
werpen , slingeren , stor-
ten.
Flint, s. keisteen, vuursteen,
Flittcrmouse, s. vlcêrmuis,
Flonk, 8. kudde {voorname-
lijk eene kudde schapen).
to Flock , v. n, hij hoopen
zamenkomen, zich verza-
melen, zich vereenigen.
Floor, 8. vloer.
'^loT\Ane&s,i.hloeijende kleur,
to Flourish, v. n. hloeijcn,
in volle kracht zijn.
to Flow, V, n. vlieten.
Flower, s. bloem,
* to Fly (imp, flew, part,
flown.) V. n. vliegen.
Fly, s. vlieg,
to Foam, v. n. schuimen;
to foam at the mouth,
schuimbekken.
Foe, s, vijand.
Foible, zwakheid, zwak
ke zijde, zwak.
Folks, s. pi. menschen, lie*
den; old folks, oude lieden,
to Follow, v. a. et n. vol-
gen , op elkander laten
volgen.
Follower, s. geleider, aan-
hanger.
Following, adj. volgende.
Folly, s.dwaasheid, gekheid.
Fond, adj. zeer vergenoegd,
zeer ingenomen met iets,
een beminnaar van iets;
to be fond of (being),
gaarne (zijn); fohd to
entertain, gaarne goed
willende onthalen.
Fondness, s. teederheid,
Food, 8, spijs, voedsel.
Fooi, 8. dwaas, gek.
Foolish, adj. dwaas.
Foot, s. voet, phir, feet;
on foot, te voet; het be-
nedenste deel van iets;
the foot of a mountain,
de voet van eenen berg.