Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
218
F.
to Favour, v. h. gunstig
zijn, begunstigen.
Favourable, adj. gunstig.
Favourite, s. gumteling;
adj, bijzonder begunstigd,
geliefkoosd.
Fawn , 8, jong ree, reekalf.
Fear, s. trees.
to Fear, v. a. vreezen.
Fearful, adj. bezorgd, be-
vreesd.
Fearlessness, s, onverschrok-
kenheid, onbevreesdheid.
Feast, s, feest, gastmaal.
Feather, s. veer.
Feathered, adj. gevederd.
Feature, s. gelaatstrek.
Fee, s. belooning.
Feeble, adj, zwak.
* to Feed(iMi/). I fed, part.
fed) V. a. et n. voeden,
weiden, voedsel tot zich
nemen, vreten.
* to Feel , {imp. en part,
felt) V. a. voelen, ge-
waar worden.
Feeling, s. gewaarwording,
gevoel.
Feet, plur. van foot, voeten.
to Feign, v. a. verdichten;
to feign one's self, zich
aanstellen, zich houden.
to Fell, V. a. vellen, do^n
vallen, nederhouwen.
Fellow, 8. makker, nrcd-
gezel, {in de vertrou-
welijke spreekwijs per-
soon van het mannelijk
geslacht, doch met eeni-
ge verachting), kerel,
knaap, vent.
Fellow-soldier, 8. krijgs-
makker.
Felon , 8. misdadiger.
Female, s. wijfje {van een
dier); adj, vrouwelijk.
lo Fence, v. n. vechten.
to Ferment, v. n. gisten.
Ferocity, wildheid, ruw-
heid.
Fervently, adv. dringend,
vuriglijk.
Festival, s. feest, plegtige
dag, feestdag.
to Fetch, V. a. halen.
Fever, s. koorts.
Few, adj. weinig; a few,
eenige.
Fickle, adj. onbestendig,
wankelmoedig.
Fiction , s. verdichting.
Fidelity, s. trouw, eerlijk-
heid.
Fie, interj. foei.
Field, s, veld, veldtogt.
Fierce, grimmig, woe-
dend, hevig, onstuimig.
Fierceness, s. wildheid,
woede, hevigheid.
Fiery, adj. vurig.
Fifteen, adj, vijftien.
Fifty, adj. vijftig,
* to Fight, V. n. et a.
vechten, strijden.
Figure, figuur, gedaante,
gewigt, aanzien.
to Fill, V. a. vullen, ver-
vullen, vol maken; to
fill up, vol maken, aan-
vullen.
* to Find {imp. en part.
found) V. di. vinden, ont-
dekken , aantreffen; to
find out, uitvinden.
Fine, adj. fijn, schoon,
aardig; fine company,
beschaafd gezelschap,
to Fine, v. a. met eene geld-
boete straffen, tot eene
geldboete veroordeelen; to
fine one a shilling, iemand
eene boete van eenen
schelling opleggen.
Finely, adv. schoon.