Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
F.
217
Faithful, adj. trouw, ge-
loovig»
Faithfully, adv. getrouw.
Falerii, s. naam van de
hoofdstad der Faliskers
in Etrurie.
Falisci, $. pi. Faliskers, (een
volk nabij het oude Rome),
Fall, 8. val, vallen.
to Fall, (imp. I fell, part,
fallen), v. n. vallen, zin»
ken; to full on of upon,
op iets aanvallen, aan-
grijpen; ook: van iets
komen te spreken, in den
eenen of anderen toe-
stand geraken; to fall in
love with, op iemand
verliefd worden; begin-
nen: he fell a weeping,
hij begon te weenen; sneu-
velen, te gronde gaan,
ongelukkig worden.
False, adj. valsch.
Falsehood, s. valschheid.
Falseness, 8. valschheid.
Fame, s. room, faam.
Familiar, adj. gemeenzaam.
Familiarity, s, gemeenzaam-
heid.
Familiarly, adiy.gemeenzaam.
Family, s. familie, huis-
houding.
Family-aiTairs, $. pi. huis-
lijke zaken.
Famous, adj, beroemd, be-
rucht.
Fanatical, ad], dweepachtig.
Fancy, 8. verbeelding,
to Fancy, v. n. zich ver-
beelden.
Fantastic, adj. hersenschim-
mig, grillig, avontuurlijk.
Far, adj, etadv.wyrf, ver;
as far as, tot aan.
Fare, s, spijs, kost,
to Fare, v. n. (jaan, m-
zen, wandelen , zich in
eenen zekeren toestand be-
vinden; to fare ill, een
slecht lot hebben.
Farewell, adv. ets. vaarwel.
Farm, s. landhoeve,
to Farm, v. a, verpachten,
pachten.
Farmer, s. pachter.
Farming-business, s. land-
leven , akkerbouw,
Fariher, adj. et adv. ver-
der, wijder.
Fashion , s. manier , mo-
de , hooge stand; woman
of fashion, vrouw van
staat, fatsoenlijke vrouw,
to Fashion, v. a. vormen,
eene zekere gedaante geven.
Fast, adj. vaardig, snel.
Fast, adv. vast; last-a-sleep,
in diepen slaap.
to Fasten, v. a. bevestigen,
vast maken.
Fat, 8« et adj. vet.
Fatal, adj. ongelukkig,
noodlottig.
Fatality, s. noodlottigheid,
ongeluk.
Fate , 8. lot.
Father, s. vader, biecht-
vader, pater.
Father-in-law, 8. schoon-
vader.
Fatigue, s. vermoeijenih,
vermoeidheid, arbeid, in-
spanning,
to Fatigue, v. a. vermoei-
jen, afmatten,
to Fatten, v. a. vet maken,
mesten.
Fault, 8. fout, misslag.
Favour, s. gunst, gunstbe-
wijs, begunstiging, ge-
nade , dienstvaardigheid;
in bis favour , tot zijn
voordeel.
17